อินทรวิเชียรฉันท์ 11

    โอ้ว่าสวรรค์ฟ้า            กรุณาประทานให้
สมเด็จพระเทพไท้            ณ สยามบุรีรมย์
    พิศถ้วนกระบวนท่า        พระสง่าและงามสม
ประชาก็ชื่นชม                วจซ้องสะพรึบไป
    อักษรพระคือปราชญ์        กระจะศาสตร์ประวัติใส
มากศาสตร์พระอำไพ            ธุระภารพระมากมี
    ทรงงานผดุงชาติ            ทะนุศาสน์ประพัฒน์ศรี
อารักษ์ประเพณี                มรดกบุราณมา
    กราบก้มประณมกร        อดิศรภินาถา
ขอทรงพระชนมา            จิรล่วงลุร้อยปีฯ

ออกอากาศสถานีวิทยุฯ มศว. มหาสารคาม 24 มิถุนายน 2534
สวัสดิ์ ศิริคุปต์ ผู้ประพันธ์