วสันตดิลกฉันท์ 14

     แข็งแกร่งประดุจวชิรชาติ        พระมิหวาด ฤ หวั่นไหว
ดงป่าชลาสิขรใด                มิระย่อระยั้งภาร
    อักษรพระเชี่ยววิชญวิทย์        สุวิศิษฎ์ประพันธ์สาร
จารึกศิลาฉลุบุราณ            กระจะแจ้ง  ณ วาที
    เชิงศาสตร์ประวัติวิทิตะทักษ์    และวิจักษณ์จรัสศรี
จารีตบุราณสุวภี                อนุรักษ์นิรันดร์มา
    ดนตรีและคีตะมธุรส        พระจรดประทักษา
อีกสรรพวิทย์คณะวิชา            พหุศาสตร์พระชำนัญ
    ทวยราษฎร์ระทมกษณะไหน    พระหทัยมิสุขสันต์
ทุกข์ใดจะเท่าพสกะนั้น            ปะกระลีเพราะภัยพาน
    พูนเพิ่มผดุงสถิรชาติ        ทะนุศาสน์ผดุงศานติ์
ขอทรงเจริญพละสราญ            ภิยโยพระชนม์พรรษ์ฯ


ออกอากาศสถานีวิทยุฯ มศว. มหาสารคาม 10 กรกฎาคม 2534
สวัสดิ์ ศิริคุปต์ ผู้ประพันธ์