งามเอยงามพระจริยาวัตร
หน่อกษัตริย์บำเพ็ญเห็นประจักษ์
พสกพร้อมน้อมวันทาสามิภักดิ์
ล้วนจงรักราชกุมารี

    งามลิขิตวิทยาบ่งสามารถ
ทรงเป็นปราชญ์บวรอักษรศรี
ประวัติศาสตร์โคลงฉันท์วรรณคดี
การดนตรีหลักศิลาพระเชี่ยวชาญ

    งามนุรักษ์มรดกเพื่อตกทอด
ไปตลอดชั่วกัลปาวสาน
ส่งเสริมศาสน์ชาติสยามงามตระการ
การุณย์มานพระท่วมท้นล้นไผท

    งามหลายหลากยากประมวลได้ถ้วนถี่
เพราะมากมีราชกิจพิสิฐใส
ผลงานพระระบือเลื่องลือไกล
แมกไซไซชมชอบมอบรางวัล

ออกอากาศสถานีวิทยุฯ มศว. มหาสารคาม 25 กรกฎาคม 2534
สวัสดิ์ ศิริคุปต์ ผู้ประพันธ์