อุปชาติฉันท์ 11

    อเนกอนันต์กิจ            พระประสิทธิ์พสกผอง
การุณยเรืองรอง                ผรณาประชาไทย
    ทวยราษฎร์ประสบร้อน        พระมิห่อนจะสดใส
เสด็จขจัดภัย                บ ระอิดระอาภาร
    ผดุงจรุงชาติ            มนมาดุลไพศาล
เสริมศาสน์ประจำมาน            จิรธรรมประจำชน
    รักษานิธีพก            มรดกพิบูลผล
สถิตเสถียรทน                ธรคู่ไผทไทย
    พิชาประภาภาส            พหุศาสตร์พระพร่างใส
พราวศิลป์อเนกภัย            จริยาพระจำรูญ
    บรรดาประชาสรรพ์        อภินันท์มิเสื่อมสูญ
ฤดีทวีพูน                ปิยหนักและภักดีฯ

ออกอากาศสถานีวิทยุฯ มศว. มหาสารคาม 19 สิงหาคม 2534
สวัสดิ์ ศิริคุปต์ ผู้ประพันธ์