อินทรวิเชียรฉันท์ 11

    งามทรงพระอักษร        วรธรวิไลศิลป์
ร้อยกรองก็โสภิน            ร้อยแก้วพระแพร้วเพริศ
    งามเรื่องบุราณกาล        พระวิชานนะบรรเจิด
เชิงศาสตร์ประวัติเลิศ            อนุศาสน์ทหารมา
    งามอ่านศิลาจาร            กระจะการมิกังขา
อีกทรงอลงการ์                กลคีตะดนตรี
    งามสรรพ์พระจรรยา        สุวภาประเสริฐศรี
ตรึงตรงประชาชี                จะเสด็จ ณ แห่งใด
    งามหลากพระเมตตา        กรุณาพระหลั่งไหล
ลงสู่พสกไทย                มิละเว้น ณ ดงดาน
    งามทรงนุรักษ์ปก        มรดกลุลูกหลาน
งามเอกอเนกภาร                คณนามินับครบฯ

    

ออกอากาศสถานีวิทยุฯ มศว. มหาสารคาม 23 สิงหาคม 2534
สวัสดิ์ ศิริคุปต์ ผู้ประพันธ์