วันที่สองเมษายนวนบรรจบ              วาระครบสามสิบหกพระชันษา

สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ                           สยามบรมราชกุมารี

                ปวงประชาข้าแผ่นดินทุกถิ่นแดน     ปลาบปลื้มแสนศุภวารดิถี

สำนึกในพระเมตตาบารมี                                   มากเหลือที่สุดนำมารำพัน

                ทรงป้องภัยให้สุขทุกถ้วนหน้า          ชาวพาราไทยเทศทั่วเขตขัณฑ์

น้ำพระทัย ธ ประดุจสุริยัน                                 ส่องทั่วกันมิละ ณ ส่วนใด

                ความรอบรู้คู่กับพรสวรรค์ ทรงสร้างสรรค์ร้อยกรองผ่องสุกใส

สรวมพระเดชพระศรีรัตนตรัย                          ถวายชัยสรรพสิ่งมิ่งมงคล

 

ออกอากาศ สถานีวิทยุฯ มศว. มหาสารคาม 3 เมษายน 2534

สวัสดิ์ ศิริคุปต์ ผู้ประพันธ์