อินทรวิเชียรฉันท์  11

     แข็งแกร่งประดุจเพชร            พระเสด็จมิว่าไหน
บรรพตพนาไพร                    บ่มิย่อมิยั้งภาร
    อักษรพระปราดเปรื่อง            วิเมลืองวิมลสาร
จารึกบุราณกาล                    ก็ถนัดถนี่ดี
    เชิงศาสตร์ประวัติเกลื่อน            พระเสมือนมณีศรี
โบราณประเพณี                    อนุรักษ์ตลอดมา
    ดนตรีและสังคีต                พระประณีตประทักษา
ทรงเปี่ยมพระปรีชา                 พหุศาสตร์ประภาสพรรณ
    ทวยราษฎร์ระทมทุกข์            พระสุขเกษมสันต์
ทุกข์ใดมิเทียมทัน                ผิว์พสกเผชิญภัย
    เพิ่มพูนผดุงชาติ                ทะนุศาสน์พิสุทธิ์ใส
ขอทรงนิรามัย                    ชนมาลุร้อยปีฯ

ออกอากาศสถานีวิทยุฯ มศว. มหาสารคาม 19 กรกฎาคม  2534
สวัสดิ์ ศิริคุปต์ ผู้ประพันธ์