วิถีทุน-วิถีไท

ครูฑูรย์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เดิมวิถีเกษตรของไทย มีการทำการเกษตรแบบ “ทำมาหากิน” ตามวิถีไท หลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ เกิดการปฏิวัติเขียว วิถีการเกษตรของไทยเปลี่ยนไป ปรับการผลิตจากรูปแบบการ ทำมาหากิน เป็นการผลิตแบบ “ทำมาหาขาย”

การเกษตรวิถีทุน – การเกษตรวิถีไท

      "เมืองไทยใหญ่อุดม ดินดีสมเป็นาสวน..." เป็นบทความที่ใช้สอนในตำราเรียนชั้นประถมในอดีตของไทย เพื่อให้เด็กได้รู้จำ.รู้จัก.สภาพของประเทศไทยว่า..เป็นหนึ่งในดินแดนสุวรรณภูมิ ที่มีสภาพดินดี  น้ำดี  อากาศดี อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชผักผลไม้ ข้าวปลา อาหาร ทุกฤดูกาลตลอดปี นอกจากนี้เมืองไทยเราโชคดีที่มีพระมหากษัตริย์ ที่เชี่ยวชาญรอบรู้เรื่อง การชลประทาน และการเกษตร

    เมืองไทยส่วนใหญ่เป็นสังคมการเกษตร คนไทยมีความรู้ความสามารถ เรื่องการเกษตรที่สืบทอดภูมิปัญญามาจากบรรพบุรุษ ดังเห็นได้จากผลผลิตทางการเกษตรของไทยเป็นฐานอาหารในการหล่อเลี้ยงพลเมืองโลก

   เดิมวิถีเกษตรของไทย มีการทำการเกษตรแบบ ทำมาหากิน ตามวิถีไท หลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ เกิดการ ปฏิวัติเขียว วิถีการเกษตรของไทยเปลี่ยนไป ปรับการผลิตจากรูปแบบการ "ทำมาหากิน" เป็นการผลิตแบบ ทำมาหาขาย มีการปรับปรุงสายพันธุ์พืช และสายพันธุ์สัตว์ เน้นปริมาณ เน้นผลกำไร มีการแข่งขัน กลายเป็นการเกษตรแบบ “วิถีทุน” ทำให้เกษตรกรแข่งขันในการผลิตที่คิดหวังรายได้ และผลกำไร ในขณะเดียวกันที่เป็นการเกษตรที่ลงทุนที่สูง จำหน่ายแล้วไม่คุ้มทุน+เวลา ส่งผลให้เกษตรกรขาดทุน เป็นหนี้ เพราะเมื่อปลูกมากต้องแข่งขันในการขายผลผลิต ตัดราคา ทำให้ราคาสินค้าการเกษตรตกต่ำ    ผลจากการปฏิวัติเขียว ทำให้การเกษตรของไทย มีการนำสารเคมีมาใช้เพื่อเร่งการผลิตให้เป็นอาหารอย่างเพียงพอกับพลเมืองโลก จนส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆทั้งๆที่สามารถป้องกันได้เนื่องมาจากกินอาหารที่ปนเปื้อนสารพิษสารเคมี เกษตร สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมเกิดภาวะโลกร้อน เนื่องจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือย และล้างผลาญ

   ถึงเวลาแล้วยัง..? ที่เราชาวไทยจะหันกลับมาทำการเกษตรอินทรีย์ อันเป็นเกษตรวิถีไท แทนการทำเกษตรเคมี ที่ถูกหลอกมานานกว่า ๕๐ ปี เพื่อช่วยกันฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อม โดยการทำเกษตรอินทรีย์-ชีวภาพ ตามภูมิปัญญาพื้นบ้านของไทยแบบดั้งเดิม หันปลูกผักพื้นบ้าน กินอาหารพื้นเมือง ฟื้นฟูวิถีอยู่วิถีกินแบบไทย  หันมากินอาหารปลอดสารเคมี-สารพิษเพื่อสุขภาพ ปลูกทุกสิ่งที่กิน กินทุกสิ่งที่ปลูก แทนการซื้อทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ต้องซื้อ เพื่อเป็นการหนุนเสริมแนวพระราชดำริเรื่อง เศรษฐกิจแบบพอเพียง และเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเกษตรจาก “วิถีทุน” หันมาหนุนเสริมการเกษตร “วิถีไท” แทนการรับใช้ หรือตกอยู่ภายใต้กระแสของเกษตรวิถีทุน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิถี...แบบบ้านบ้านความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

427930

เขียน

23 Feb 2011 @ 10:18
()

แก้ไข

26 May 2012 @ 15:17
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก