ขอนำเสนอหลักสูตรท้องถิ่น สาระเพิ่มเติม ที่จัดทำหลักสูตรตามเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ให้มีสาระท้องถิ่นเพื่อนักเรียนเกิดความรักษ์ท้องถิ่น ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

  20201 อาหารพื้นบ้านล้านนา

 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  เวลา   40  ชั่วโมง     จำนวน  1.0111     1หน่วยกิต      

                 บอกความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ ของอาหารพื้นบ้านล้านนา วิถีชีวิตพื้บ้านล้านนา ผักพื้นบ้าน การเลือกซื้ออาหารสด อาหารแห้ง การเลือกใช้อุปกรณ์ เครื่องใช้ที่ได้คุณภาพมาตรฐาน เหมาะสมกับชนิดของอาหาร การประกอบอาหารพื้นบ้านล้านนา การแปรรูปอาหารพื้นบ้าน ขนมหวานล้านนา 

                ปฏิบัติงานเลือกซื้ออาหารสด อาหารแห้ง ใช้อุปกรณ์ เครื่องใช้ที่ได้มาตรฐานเหมาะสมกับชนิดของอาหาร ประกอบอาหารพื้นบ้านล้านนา  การแปรรูปอาหาร ขนมหวานล้านนา ใช้ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า และถูกวิธีตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                มีจิตสำนึกและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าเป็นคุณธรรมในการทำงาน โดยมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน มีความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ และสามารถ อ่าน คิด วิเคราะห์ เขียนได้

 ผลการเรียนรู้ 

1. บอกความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์เกี่ยวกับการจัดอาหารพื้นบ้านล้านนา

2. บอกความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์เกี่ยวกับวิถีชีวิตพื้นบ้าน และเครื่องใช้ในครัว

3. บอกความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ และวิเคราะห์ เกี่ยวกับผักพื้นบ้านล้านนา

4. ปฏิบัติงานการประกอบอาหารพื้นบ้านล้านนา ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5. ปฏิบัติงานการทำขนมหวานล้านนา ประเภทต่างๆ

6. สามารถปฏิบัติโครงงานการประกอบอาหารพื้นบ้านล้านนา

 รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้

 

  ตารางวิเคราะห์หลักสูตร

 สาระที่ 1  การดำรงชีวิตและครอบครัว 

มาตรฐานที่ ง 1.1  เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว


ตัวชี้วัด /

ผลการเรียนรู้

สมรรถนะ 

คุณลักษณะ ฯ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

กิจกรรม/กระบวนการ 

1.  บอกความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์เกี่ยวกับการจัดอาหารพื้นบ้านล้านนา

ความสามารถ

ในการคิด วิเคราะห์

-  ความหมาย ประโยชน์ ของอาหารพื้นบ้านล้านนา

-  อาหารพื้นบ้านประเภทต่างๆที่นิยมในครัวเรือน

-  คุณค่าทางโภชนาการและสมุนไพร

-  ทักษะการแสวงหาความรู้

2.  บอกความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์เกี่ยวกับวิถีชีวิตพื้นบ้าน และเครื่องใช้ในครัวไฟเมือง

ความสามารถ

ในการใช้ทักษะชีวิต

 

คุณลักษณะ ฯ

- ความซื่อสัตย์

-  ขั้นตอนการทำงาน

-  การทำงานโดยใช้  กระบวนการกลุ่ม

-  การแก้ปัญหาในการทำงาน

-  การเลือกซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำอาหารพื้นบ้านล้านนา

-  การเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีในท้องถิ่น

-  กระบวนการกลุ่ม

-  กระบวนการทำงาน

3 บอกความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ และวิเคราะห์ เกี่ยวกับผักพื้นบ้านล้านนา

ความสามารถ

ในการคิด

 

คุณลักษณะ ฯ

ความประหยัด

-ความหมาย ประโยชน์ ของผักพื้นบ้านล้านนา

-  ผักพื้นบ้านที่มีในท้องถิ่น

-  คุณค่าทางยาสมุนไพร

-  ทักษะการแสวงหาความรู้

-  กระบวนการกลุ่ม

-  กระบวนการทำงาน

 

 

 

  

 

  

4.  ปฏิบัติงานการประกอบอาหารพื้นบ้านล้านนา ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ความสามารถในการแก้ปัญหา

 

คุณลักษณะ ฯ

ความประหยัด

ความอดทน

ความรับผิดชอบ

-  ขั้นตอนการทำงาน

-  การทำงานโดยใช้  กระบวนการกลุ่ม

-  การแก้ปัญหาในการทำงาน

-  การประกอบอาหารพื้นบ้านประเภทต่างๆตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

 -  คุณค่าทางโภชนาการและสมุนไพร

-  กระบวนการกลุ่ม

-  กระบวนการทำงาน

5.  ปฏิบัติงานการทำขนมหวานล้านนา ประเภทต่างๆ

ความสามารถ

ในการแก้ปัญหา

 คุณลักษณะ ฯ

- ความประหยัด

- ความอดทน

- ความรับผิดชอบ

-  ขั้นตอนการทำงาน

-  การทำงานโดยใช้  กระบวนการกลุ่ม

-  การแก้ปัญหาในการทำงาน

-  การทำขนมพื้นบ้านประเภทต่างๆ

 -  การทำขนมตามประเพณีท้องถิ่น

-  กระบวนการกลุ่ม

-  กระบวนการทำงาน

6.  สามารถปฏิบัติโครงงานการประกอบอาหารพื้นบ้านล้านนา

ความสามารถ

ในการใช้เทคโนโลยี

 

คุณลักษณะ ฯ

ความประหยัด

ความอดทน

ความรับผิดชอบ

-  ทักษะการจัดการ

-  การทำงานโดยใช้  กระบวนการกลุ่ม

-  การแก้ปัญหาในการทำงาน

-  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- การทำโครงงานอาหารหรือขนมที่นิยมในท้องถิ่น

-  การใช้พลังงานที่ถูกต้อง

-  ทักษะการแสวงหาความรู้

-  กระบวนการกลุ่ม

-  กระบวนการทำงาน

 โครงสร้างรายวิชา

หน่วยที่ 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้

สาระสำคัญ

ความคิดรวบยอด

เวลา

(ช.ม)

น้ำหนัก

คะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน

1

ความสำคัญของอาหารพื้นบ้านล้านนา

-ความหมาย ประโยชน์ ของอาหารพื้นบ้านล้านนา

- การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร

- การเลือกซื้ออาหารสดอาหารแห้ง

อาหารพื้นบ้านล้านนามีความสำคัญสำหรับคนในท้องถิ่นเพราะเป็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนนั้นๆที่ดำรงชีวิตในสังคม

6

10

1.สรุปองค์ความรู้เป็นแผนผังความคิด

2. ทำใบงานเรื่องการเลือกวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร

3. ทำใบงานการเลือกซื้ออาหารสดอาหารแห้ง

2

ผักและสมุนไพรพื้นบ้าน

 

-ความหมาย ประโยชน์ ของผักพื้นบ้านล้านนา

- ผักสมุนไพรพื้นบ้าน

- สรรพคุณทางยาสมุนไพร

ผักพื้นบ้านในแต่ละท้องถิ่นมีความแตกต่างกัน ผักแต่ละชนิดมีคุณค่าทางสมุนไพรสามารถนำมาประกอบอาหารได้หลายประเภท

4

10

1.สรุปองค์ความรู้เป็นแผนผังความคิด

2. ทำใบงานเรื่องสมุนไพรพื้นบ้าน

3. รายงานการประกอบอาหารที่ใช้ผักพื้นบ้านล้านนา

3

กระบวนการทำงาน

 

-  ขั้นตอนการทำงาน

-  การทำงานโดยใช้  กระบวนการกลุ่ม

-  การแก้ปัญหาในการทำงาน

การประกอบอาหารพื้นบ้านตามลำดับขั้นตอนโดยใช้กระบวนการกลุ่มสามารถแก้ปัญหาในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

20

50

1.วางแผนเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการปฎิบัติงาน

2. ปฎิบัติงานตามกระบวนการทำงาน

3. ทำความสะอาดภาชนะและสถานที่ปฎิบัติงาน

4. จัดตกแต่งอาหารและนำเสนอผลงาน

 

 

 

 

 

 

 

4

โครงงานอาหาร

-  ทักษะการจัดการ

-  การทำงานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม

-  การแก้ปัญหาในการทำงาน

-  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การเรียนรู้แบบโครงงานสามารถพัฒนาให้เกิดประสบการณ์การทำงานได้อย่างครบกระบวนการเน้นทักษะการจัดการที่ครบวงจร

10

30

-ทำโครงงานอาหารรายกลุ่ม

-ทำรายงานรูปเล่ม

- ทำผังโครงงานนำเสนอ

รวมคะแนนระหว่างภาค

 

90

 

 คะแนนปลายภาค

 

10

 

 รวม

 

100

 

     มีอะไรที่จะเพิ่มเติมให้เชิญท่านได้ให้ข้อแนะนำนะคะ เพราะการแบ่งปันกันทำให้เกิดการเรียนรู้  อิอิ  ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

                         

                        

  ขอศึกษาวิธีการลงไฟล์ในบันทึกก่อนนะคะ เพราะไม่คล่องเรื่องตาราง ทำให้ไม่น่าอ่าน  และจะบันทึกต่อไปคงต้องปรับเยอะแยะค่ะ  ขอบคุณทุกท่านที่มาเยี่ยมและให้ข้อแนะนำที่ดี นำไปสานต่อและพัฒนาเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ค่ะ

บันทึกแผนการจัดการเรียนรู้ค่ะที่นี่

ttp://www.gotoknow.org/posts/533861

http://www.gotoknow.org/posts/533969

http://www.gotoknow.org/posts/533815