บัวชูฝัก
นาย เศกสรร ครูเศก แสงจินดาวงศ์เมือง (สายวงศ์คำ)

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง โรงเรียนดีประจำตำบล(ชนะเลิศการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ระดับจังหวัด)


เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปการแสดงที่เป้นเอกลักษณ์ของจังหวัดเพชรบูรณ์และเพื่อส่งเสริมให้เกิดการคิดสร้างสรรค์การแสดงทางนาฏศิลป์ไทยในการแสดงที่แปลกใหม่และหลากหลาย โดยเน้นความถูกต้องของแบบแผนดั่งเดิมของระบำศรีเทพ และเกณฑ์ของนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ โดยได้ยึดเกณฑ์ในระดับชาติที่เน้นการคิดประดิษฐ์ท่ารำตามแบบของการใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์ทางนาฏศิลป์ไทยเป็นสำคัญ

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง โรงเรียนดีประจำตำบล

ชนะเลิศการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ระดับจังหวัด

          เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมกับสำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้จัดการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ และระบำศรีเทพขึ้น ณ สวนสาธารณะเพชปุระ เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปการแสดงที่เป้นเอกลักษณ์ของจังหวัดเพชรบูรณ์และเพื่อส่งเสริมให้เกิดการคิดสร้างสรรค์การแสดงทางนาฏศิลป์ไทยในการแสดงที่แปลกใหม่และหลากหลาย โดยเน้นความถูกต้องของแบบแผนดั่งเดิมของระบำศรีเทพ และเกณฑ์ของนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ โดยได้ยึดเกณฑ์ในระดับชาติที่เน้นการคิดประดิษฐ์ท่ารำตามแบบของการใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์ทางนาฏศิลป์ไทยเป็นสำคัญ

          ในการแข่งขันระบำศรีเทพและการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ได้รับความสนใจจากสถาบันการศึกษาและโรงเรียนต่างๆมากมายในจังหวัดเพชรบูรณ์ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  ในการตัดสิน ได้เรียนเชิญคณะกรรมการที่มีความสามารถและมีความรู้ในระบำศรีเทพ และมีความรู้ในการตัดสินนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์

          โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง โดยได้ส่งเสริมกิจกรรมนาฏศิลป์มาโดยตลอด ได้จัดส่งนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ในระดับประถมศึกษา โดยใช้นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 และ 6 ในโครงการบ้านหลังเรียน(บ้านนาฏศิลป์) จำนวน 12 คน แสดงในชุดฟ้อนบูชาเจ้าพ่อผาขาว ซึ่งเป็นการแสดงที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่ตามความเชื่อของชาวบ้านยาวี ประดิษฐ์ท่ารำโดยนายเศกสรร  แสงจินดาวงศ์เมือง ครูชำนาญการ สาระนาฏศิลป์ โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง โดยมีผู้แสดง ดังนี้

๑.เด็กหญิงกนกวรรณ  ล้วนศรี                 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

๒.เด็กหญิงประภาศิริ  สุขเพ็ง                  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

๓.เด็กหญิงวิมลรัตน์  เมษา                     ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

๔.เด็กหญิงกรรณิการ์  จันทร์เขียน            ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

๕.เด็กหญิงกรรณิการ์  เกิดนพคุณ             ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

๖.เด็กหญิงแพรพรรณ  หอมจันทร์            ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

๗.เด็กหญิงวรัญญา  นวลตั้ง                   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

๘.เด็กหญิงเปรมปรีดา  ผิวอ่อน               ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

๙.เด็กหญิงมาริณี  นาคมีสี                     ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

๑๐.เด็กหญิงฐิติมา  ฉิมพาลี                   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

๑๑.เด็กหญิงจินตพร  พระพรายครบุรี        ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

๑๒.เด็กหญิงสิริรักษ์  ศรีสังข์                  ชั้นประถมศึกษาปีที่

ผลการแข่งขันมีดังต่อไปนี้

ระบำศรีเทพระดับประถมศึกษา

 ชนะเลิศได้แก่ โรงเรียนเทศบาล1(บ้านในเมือง)

          รองชนะเลิศอันดับที่๑ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์

          รองชนะเลิศอันดับที่๒ โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว จากอำเภอวิเชียรบุรี

นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับประถมศึกษา

          ชนะเลิศได้แก่ โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง

          รองชนะเลิศอันดับที่๑ โรงเรียนเทศบาล1(บ้านในเมือง)

          รองชนะเลิศอันดับที่๒ โรงเรียนบ้านใหม่วังตะเคียนอำเภอวังโป่ง

ระบำศรีเทพระดับมัธยมศึกษา

         ชนะเลิศได้แก่ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์

         รองชนะเลิศอันดับที่๑ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม

         รองชนะเลิศอันดับที่๒ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์อำเภอวิเชียรบุรี

นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับมัธยมศึกษา

         ชนะเลิศได้แก่ โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคมอำเภอวิเชียรบุรี

         รองชนะเลิศอันดับที่๑ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม

         รองชนะเลิศอันดับที่๒ โรงเรียนเนินพิทยาคมอำเภอเมืองเพชรบูรณ์

โดยโรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง ได้รับกำลังใจจากท่านผู้อำนวยการสุพิน  นุชรอด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง และคณะครูประกอบไปด้วย ครูพนิดา  พรมเท้า ครูวิไลภรณ์  รัฐไชย ครูไพทูรย์  แก้มแกมทอง ครูธารกมล  ผ่องจิตร  ครูกันยา  เห็นเจริญ  ครูประไพพิศ  กันทองและครูนันทนาพร  บุญธรรม ร่วมให้กำลังใจ

 

 

 

 

 

 ความเห็น (8)

เก่งไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเลยนะคะ 

 • สวัสดีครับป้าแดงIco48
 • ขอบคุณครับกำลังใจที่ไม่เคยขาดสาย
 • ผมเองก็สร้างสรรค์ตามความตั้งใจของตนเองให้ดีที่สุด
 • ขอบคุณมากครับ

สวัสดีค่ะคุณครู

ขอเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานดีๆ สู่สายตาประชาชนต่อไปเรื่อยๆ

ชีวิตครูนาฏศิลป์อย่างเรา ก็ต้องอยู่เบื้องหลังความสวยงามอย่างนี้ไปตลอด

วันนี้ก็เพิ่งกลับจากพานักเรียนรำ เชิญพระขวัญ งานเลี้ยงส่งท่านรองที่โรงเรียนมาค่ะ

ขอบคุณค่ะ

 

อาจารย์ครับ หายไปนานมาก มาเชียร์ครับ

 • สวัสดีครับคุณปิ่นธิดา
 • ขอบคุณครับสำหรับกำลังใจ
 • ภาพที่ส่งมา เด็กๆก็สวยสดใสเลยนะครับ
 • ขอบคุณครับ
 • สวัสดีครับท่านอาจารย์ขจิต
 • ที่หายเงียบไป ก็เพราะไปแอบเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยนเรศวรครับ
 • พึ่งกลับมาครับ เรียนป.โท ในช่วงภาคฤดูร้อนครับ สาขาวิทยาการดนตรีและนาฏศิลป์ครับ ตอนนี้ก็ได้ครึ่งทางแล้วครับ
 • ขอบคุณมากครับที่ยังคอยมาเชียร์กัน
 • เก่งมากค่ะน้อง
 • พี่ชื่นชมด้วยใจจริง

ดีคร๊าที่เปนโรงเรียนดีประจำตำบล เรียนก้อดี ครูสอนก้อเก่ง กีฬาก้อเก่ง มากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ เรย คร๊า จากเด็กเก่าที่จบ แร้วคร๊ ร๊ากเด็กยาวี แระครูยาวีกัน ทุกๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆคนเรยคระ แวะมาทักทายคร๊ สวัสดีคร๊คุนครูทุกๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆคน +-+ p-p

฿549.00 -0.0%
฿290.00 -58.62%
฿40.00 -77.5%
฿1,590.00 -59.12%
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี