อุดมการณ์ของคนเล็กๆ (๖)

เรื่องที่แยกจากกันไม่ขาด  

 

วิสัยทัศน์กับภารกิจมักมาคู่กันเสมอ  ดังนั้นเมื่อทำความเข้าใจในวิสัยทัศน์กันแล้วจึงต้องรับรู้เรื่องภารกิจด้วย จะได้สร้างยุทธศาสตร์ได้ถูกต้อง

 

ภารกิจของโรงเรียนเพลินพัฒนา  

 • สร้างกลไก และกระบวนการให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง ครู บุคลากร  ผู้ถือหุ้น เครือข่าย  เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และระดมสรรพกำลังตามบทบาทอย่างเป็นกัลยาณมิตร เพื่อพัฒนาให้โรงเรียนบรรลุตามวิสัยทัศน์
 • จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนา Life skill / Working skill / Knowledge skill  อย่างสมดุล และสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุศักยภาพสูงสุดในแต่ละช่วงวัยอย่างเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
 • สร้างระบบ กลไก บรรยากาศ  ที่ทำให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ปรับตัวอย่างต่อเนื่อง  และมีความสุข
 • ทำให้การเรียนรู้ กับการพัฒนาสังคม เป็นวาระเดียวกัน

 

แนวคิดในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม

 • เคารพผู้เรียน  ยอมรับว่าเขาสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้
 • ผู้เรียนไม่ใช่ผู้คอยรับความรู้  แต่เป็นผู้ที่สร้างความรู้
 • มีการลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเรียนรู้  และมีการเรียนรู้ร่วมกัน

 

การเรียนรู้ที่ทรงพลัง

 • ผู้เรียนสร้างความรู้ เป็นประธานของการเรียนรู้  มีความสุข มีชีวิตชีวาในการเรียนรู้
 • ผู้เรียนซึมซับความรู้อย่างลึกซึ้ง
 • มีลักษณะเป็น Active Learning

 

การเรียนรู้ที่เป็น Active Learning หมายถึง การเรียนรู้ที่

 • ผู้เรียนได้คิด และลงมือสร้างการเรียนรู้ด้วยตนเอง
 • มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
 • มีชีวิตชีวาในการเรียนรู้

 

โจทย์หลักของโรงเรียนเพลินพัฒนา ที่ใช้ทานซ้ำว่า มียุทธศาสตร์ และโครงการรองรับให้สิ่งเหล่านี้เกิดหรือไม่  

๑.     มีระบบการจัดการทางการศึกษา ที่สามารถสร้างเด็กไทย ที่มีคุณธรรม  คุณภาพ และมีศักยภาพมากเพียงพอที่จะช่วยสร้างความแข็งแรงที่ดีงามและยั่งยืนให้ประเทศไทยระยะยาว ตามศักยภาพของเด็กแต่ละคน  และสามารถขยายผลให้เกิดการสร้างเด็กไทยในคุณภาพดังกล่าวได้อย่างกว้างขวาง ภายใต้ข้อจำกัดของทรัพยากร 

มีกระบวนการเรียนการสอนอย่างไร จึงจะทำให้

 • นักเรียนเข้าถึงความรู้ความเข้าใจ  เข้าใจที่ไปที่มา  ความสำคัญ  การนำไปใช้งาน  การต่อยอด หรือหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง  จนกลายเป็นอุปนิสัยและสมรรถนะเชิงลึก
 • มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ ตัดสินใจ  และแก้ปัญหาได้ จนกลายเป็นอุปนิสัยและสมรรถนะเชิงลึก
 • มีพฤติกรรม หรือมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จนกลายเป็นอุปนิสัยและสมรรถนะเชิงลึก
 • ฯลฯ

๒.    มีระบบการจัดการ และการทำงานร่วมกันที่ทำให้ ผู้ปกครองเชื่อมั่นในทิศทางของโรงเรียน  ให้การสนับสนุนโรงเรียนอย่างเต็มที่  และพึงพอใจต่อผลที่เกิดขึ้นในตัวลูกของตน

๓.    มีระบบการจัดการ และบรรยากาศการทำงาน ที่ทำให้ พนักงาน มีความสุขในการทำงาน  ได้ทำงานที่มีคุณค่าต่อประเทศ ได้ทำงานที่ท้าทายความสามารถ ได้ใช้ศักยภาพของตนอย่างเต็มที่  และมีรายได้และความมั่นคงในชีวิตที่เหมาะสม

๔.    มีระบบการจัดการที่ทำให้ โรงเรียนอยู่รอดได้   มีผลตอบแทนการลงทุนที่เหมาะสม  เพื่อให้มีศักยภาพที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เติบโตได้ ขยายผลกระทบต่อสังคมได้ ขยายจำนวนโรงเรียนได้

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกตนฝนปัญญาความเห็น (0)