ชาว กนผ.สพท.ชพ.1

ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
งานระดมสมองของสาวๆ ชาวกนผ.สพท.ชพ.1

ขณะนี้กลุ่มนโยบายและแผน กำลังระดมสมองเพื่อจัดทำร่างแผนปฏิบัติการ 4 ปี(พ.ศ.2548-2551) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร 1 และกำลังดำเนินงานอื่นๆ  ดังนี้

* จัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง(Blueprint for change) ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548 ของ สพท.ชพ.1

* จัดสรรงบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของภาคเรียนที่ 1/2548 ให้แก่โรงเรียนในสังกัด

* สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548

* เตรียมการจัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศโปรแกรม SMIS ระบบงานวิชาการโรงเรียน (Knowledge) จำนวน 141 โรง ระหว่างวันที่ 22 กันยายน - 18 ตุลาคม 2548 โดยแบ่งการอบรมเป็น 4 รุ่น ๆ ละ 2 วัน

* ประมวลผลสถิติการจัดทำผลิตภัณฑ์จังหวัด(GPP) สาขาการศึกษา โดยจัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นและตรวจสอบผลการสำรวจ ก่อนนำเสนอเป็นภาพรวมของจังหวัดชุมพร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน km chumphon area1ความเห็น (0)