เว็บ Technorati เป็นเว็บที่ให้บริการค้นบล็อกที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่ง
โดยเว็บนี้ได้จัดเก็บข้อมูลจำนวนบล็อก, จำนวนบันทึก, และจำนวน tag
ที่คนใส่ให้กับบันทึก   เมื่อต้นเดือนที่แล้ว เขาได้ออกรายงานเกี่ยวกับ
สถานการณ์ในโลกแห่งบล็อก (Blogosphere) มีข้อมูลน่าสนใจ เช่น
- จำนวนบล็อก 14.2 ล้านบล็อก (ณ วันนี้ 17.8 ล้าน)
- อัตราการเติบโตของบล็อก ทวีคูณ ทุก 5.5 เดือน
- บล็อกเกิดใหม่กว่า 80,000 บล็อกต่อวัน คิดเป็นหนึ่งบล็อกต่อวินาที
- 55% ของบล็อกยัง active อยู่ (มีการเขียนในรอบสามเดือน)
- 13% มีการเขียนในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- จำนวนบันทึก 10.4 บันทึกต่อวินาที
- ประมาณหนึ่งในสามของบันทึก มีการใส่ tag ด้วย
- มีการเกิดขึ้นของ spam และ fake blog จำนวนมาก
- บล็อกเริ่มมีอิทธิพลสูงขึ้น เมื่อเทียบกับสื่อกระแสหลัก

 

อัตราการเติบโตทวีคูณ ทุก 5.5 เดือน


บล็อกเกิดใหม่ 80,000 บล็อกต่อวัน  คิดเป็นหนึ่งบล็อกต่อวินาที

รายละเอียด
Part 1: Blog Growth
Part 2: Posting Volume
Part 3: Tags
Part 4: Spam and Fake Blogs
Part 5: The A-List and the Long Tail