จากการศึกษาพฤติกรรมการอ่านหนังสือของประชากรอายุตั้งแต่ 6 ขวบขึ้นไปจนถึงผู้สูงอายุ โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ครั้งล่าสุดในปี 2548 พบข้อมูลร้อยละของผู้อ่านหนังสือจำแนกตามประเภทของหนังสือและวัยของประชากร ดังนี้
       -หนังสือพิมพ์ 25.3(วัยเด็ก) 77.5(วัยรุ่น) 89.4(วัยทำงาน) 79.2(ผู้สูงอายุ)
       -นิตยสาร 14.2(วัยเด็ก) 49.4(วัยรุ่น) 42.2(วัยทำงาน) 20.9(ผู้สูงอายุ)
       -วารสารฯ 11.7(วัยเด็ก) 35.6(วัยรุ่น) 32.6(วัยทำงาน) 21.5(ผู้สูงอายุ)
       -นวนิยาย/การ์ตูนฯ 66.0(วัยเด็ก) 65.6(วัยรุ่น) 31.8(วัยทำงาน) 11.8(ผู้สูงอายุ)
       -ตำราเรียนตามหลักสูตร 92.3(วัยเด็ก) 51.5(วัยรุ่น) 6.7(วัยทำงาน) 2.8(ผู้สูงอายุ)
        -ตำรา/หนังสือความรู้ 33.0(วัยเด็ก) 40.2(วัยรุ่น) 25.3(วัยทำงาน) 33.3(ผู้สูงอายุ)
       -อินเทอร์เน็ต 4.7(วัยเด็ก) 20.3(วัยรุ่น) 8.8(วัยทำงาน) 1.7(ผู้สูงอายุ)
      -อื่นๆ 3.5(วัยเด็ก) 8.1(วัยรุ่น) 5.6(วัยทำงาน) 5.6(ผู้สูงอายุ)
          โดยประชากรมีแนวโน้มการอ่านหนังสือเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 61.2(ปี2546) เป็นร้อยละ 69.1(ปี 2548)
          สถิติข้างต้นมีข้อสังเกตหลายประการ แต่ผมมีข้อสังเกตมากที่สุดคือ หนังสือประเภทตำราความรู้ อินเทอร์เน็ต และวารสาร คนอ่านน้อยที่สุดทุกวัย โดยเฉพาะหนังสือประเภทตำราความรู้ ซึ่งที่จริงคนวัยทำงานน่าจะอ่านมากขึ้นแต่กลับเป็นวัยที่อ่านน้อยที่สุด ทำให้น่าเป็นห่วงเรื่องการใช้ความรู้เป็นฐานเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฎิบัติงานของคนไทย ...
         ท่านดูตัวเลขนี้แล้วมีมุมมองอะไรเพิ่มขึ้นอีกจะกรุณาแบ่งปันกันด้วย จะขอบคุณมากครับ...