ให้นักศึกษาทุกคนออกแบบการประเมินเรียนรู้ตามสภาพจริง 1 แผน โดยใช้แผนการเรียนรู้เดิมที่ ดร.อภิรักษ์กำหนดให้ทำ หรือแผนใหม่ก็ได้

ส่งเป็นชิ้นงาน 1 ชิ้นในวันที่ 15 สิงหาคม 2549 ก่อนออกโรงเรียนและทดลองสอนจริง