ครูผู้สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้ใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษาในการสรุปบทเรียนแต่ละบทเรียน  หรือในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ที่จะต้องฝึกการฟัง  ฟังเสียงจากครูผ้สอนชาวต่างประเทศจากสื่อการเรียนรู้ประเภทแถบบันทึกเสียง

บทบาทของครูผู้สอนได้แก่  การเตรียมความพร้อมในเรื่องกระบวนการเรียนรู้  และเนื้อหา  โดยเฉพาะสื่อการเรียนรู้ต้องเตรียมไว้พร้อมใช้เสมอที่นักเรียนทุกชั้นเรียนจะเข้ามาใช้

นักเรียนให้ความสนใจและชอบการเรียนรู้แบบนี้  เพราะเป็นอิสระที่นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจ  โดยครูผู้สอนเป็นผู้ควบคุมดูแล

ผลที่ได้จากการปฏิบัติ  คือ  นักเรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน  รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ 

การจัดการเรียนรู้ในห้องปฏิบัติการ  มักนิยมใช้กันมาก  เพราะมีความเชื่อว่านักเรียนได้ฝึกการฟัง  การพูด  โดยได้เรียนรู้จากเสียงของเจ้าของภาษาตามเนื้อหาที่ครูผู้สอนจัดให้

แต่ถ้าถามครูผู้สอนว่า  เมื่อเปรียบเทียบกับการสอนโดยตัวครูเอง  กับการสอนแบบนี้ในห้องปฏิบัติการภาษา  โดยใช้เวลาเท่ากัน  รู้สึกเป็นอคติว่า  นักเรียนจะเรียนรู้กับครูผู้สอนได้เร็วมากกว่าเรียนในห้องปฏิบัติการภาษา

ต้องทำวิจัยในชั้นเรียนดูก่อนจึงจะสรุปได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

อย่างน้อย  ครูสอนง่าย  ไม่เหนื่อย  นักเรียนสนใจ  สนุก  แต่สิ้นเปลืองเวลาและต้องทุ่มทุนสร้างมากหน่อย