อจารย์นำบทความทางวิชาการตัวอย่าง 3 เรื่องมาให้ศึกษาเป็นตัวอย่าง

โปรดดูที่รูปแบบการจัดหัวข้อ การอ้างอิง บรรณนานุกรม

เรื่องที1 การวิจัยปฏิบิติการในชั้นเรียน

เรื่องที่2  นวัตกรรมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในสถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

เรื่องที่3  การวิจัยในชั้นเรียน

เชิญทัศนาตามอัธยาสัยนะครับ-คนอ่านมาก ดูมาก คิดมากจะได้ประโยชน์ แต่ถ้าปฏิบัติ(ทำ)ด้วยจะได้มากที่สุดเลย