วันนี้ 3  สิงหาคม 2549  ระหว่างเวลา 1100-1200 น. ที่ห้องประชุมศรีจุฑาภา1

ขอเชิญนักศึกษาฟังการบรรยายจากวิทยากร อาจารย์ สุวรี ยอดฉิม สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำเสนองานวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 

อย่าลืมสรุปบนบลอกและวิจารณ์ด้วยนะครับ

อาจารย์กฤษดา ผู้ประกาศ