รายงานแผนติดตามการเยี่ยมบ้านครั้งที่ 1 อ่านด้านล่าง

 แผนการเยี่ยมบ้าน คร้งที่ 1 ส่ง อ.ดร.โยทะกา ภคพงศ์ 

เครื่องมือที่ใช้ในการเยี่ยมดังนี้แบบประเมินครอบครัว ดังนี้

  http://gotoknow.org/file/nursing/family.doc

เครื่องมือที่ใช้ประเมินความพร่องดังนี้ http://gotoknow.org/file/nursing/Self_care_deficit.doc 

และสุดท้ายเป็นการสรุปยอดจำนวน Case ทั้งหมดดังนี้

 ยอดสรุป Case ทั้งหมด