วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๔  กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา โดย ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่งานการศึกษาพื้นฐาน  ออกพื้นที่เพื่อนิเทศ ตรวจ เยี่ยม การจัดกิจกรรมการศึกษาพื้นฐาน  ซึ่งในวันพุธ และพฤหัสบดี ของทุก ๆ สัปดาห์  ครู กศน. จะจัดกิจกรรมการศึกษาพื้นฐานโดยการพบกลุ่ม ณ กศน.ตำบล  ส่วนวันอื่น ๆ จะออกพื้นที่เพื่อประสานงานกับ อบต. / ผู้นำชุมชน  ในการจัดการศึกษาอาชีพ  การศึกษาต่อเนื่อง(พัฒนาอาชีพ, พัฒนาสังคมและชุมชน, ทักษะชีวิต ฯลฯ)  การนิเทศเริ่มต้นที่
จุดที่ ๑  กศน.ตำบลบ้านเกาะ
          ผอ.พานิช ศรีงาม ได้เข้าพบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ  นายสมบูรณ์  อิ่มสุวรรณ  ในการรับทราบให้ใช้อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นสถานที่พบกลุ่มนักศึกษาและจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบ  ซึ่งเดิมให้ใช้สถานที่ภายใน อบต. เป็นที่พบกลุ่ม
การนิเทศ  ได้พบกับนักศึกษาการศึกษาพื้นฐานของ ครูสุรีรัตน์ และกลุ่มอาชีพหลักสูตรระยะสั้น
จุดที่ ๒  กศน.ตำบลสวนพริก  พบครูชิษณุพงศ์ (ครูทอม)  พบกลุ่มนักศึกษาในวิชาสังคมศึกษา

จุดที่ ๓  กศน.ตำบลเกาะเรียน  กศน.ตำบลดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๓  พบครูเสาวลักษณ์ และครูจีระภา (ครูอ้อย)

นิเทศโดย ผู้อำนวยการ ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๓
ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับ ผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน ทั้งที่อยู่เบื้องหน้า เบื้องหลัง ด้านซ้าย ด้านขวา  ที่ช่วยสร้างสรรค์ผลงานเพื่อสร้างชุมชนให้เป็นชุมชนน่าอยู่  สร้างคนดี  สร้างคนเก่ง

เคล็ดลับความสำเร็จในการทำงาน

พรแสวง  การทำงานมากทำให้ได้เรียนรู้งานมาก  ดังนั้น “ความรู้ไม่ได้มาจากตำราเพียงอย่างเดียว   แต่มาจากชีวิตจริง”   

มีเครือข่าย  การทำงานจำเป็นต้องมีเครือข่ายเป็นผู้สนับสนุนและเป็นที่ปรึกษา  

รักและใส่ใจงาน  มีความรักในงานที่ตนเองรับผิดชอบ

กล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ  ไม่ต้องกลัวคนโกรธถ้าคิดว่าเราทำถูก  ไม่ปฏิเสธงานเพราะไม่มีปัญหาอะไรที่แก้ไม่ได้   ไม่อายที่จะขอความรู้จากผู้รู้  นอกจากนั้นต้องกล้าสอน  ไม่สอนวิชาอย่างเดียวต้องสอนเรื่องอื่นๆด้วย    

เป็นตัวอย่างที่ดี  ครูต้องมีบารมีทางวิชาการ กล่าวคือ เก่ง รู้จริง 

ตั้งเป้าหมายชีวิตและมองการณ์ไกล   ขอให้ครูตั้งธงไว้ว่าก่อนเกษียณอายุราชการอยากทำอะไร

คติผู้ชนะ  “ถ้าเขาเดิน   เราต้องเดินเร็วกว่า .....ถ้าเขาเดินเร็ว   เราต้องวิ่ง”  เพราะเราไม่ได้วิ่งอยู่เพียงคนเดียว  เรามีคู่แข่ง    ถ้าเขายังเดินอยู่  หากเราเดินเหมือนกัน  เราจะแซงเขาไม่ได้    รศ.รัชนี สีดา  มหาวิทยาลัยมหิดล 

การนิเทศครั้งนี้ได้ถือโอกาสศึกษาแหล่งเรียนรู้ศูนย์วัฒนธรรมโบราณ บ้านแสงโสม เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาชุมชนในอนาคต ของ กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา