ผมเคยได้ยินคำนี้มาบ่อยมากเกี่ยวกับคำว่าเรามาทำ km กันซึ่งผมบอกตามตรงว่าไม่เคยรู้ความหมายการกระทำที่แท้จริงของมันเลยว่าที่แท้มันคืออะไร แต่จนมาถึงวันนี้ มีพี่ที่ทำงานมาบอกว่า "นี่เธอพี่มีอะไรจะคุยกับเธอสักหน่อย ผมก็ถามเขาว่ามีเรื่องอะไรเหรอครับพี่ เขาบอกผมว่า เออ! พอดี อ.หนึ่งเขาคุยกับพี่เรื่องเราหน้าจะมีการทำ Km กันนะ (อะไรประมาณนี่แหละ) ซึ่งผมก็คุยกับพี่เขาไปนิดหน่อยรู้แต่เพียงว่า เอาล่ะสิขนาดความหมายคำว่า KM  มันคืออะไรเรายังไม่รู้เลย ก็ได้แต่บอกพี่เขาไปว่า พี่คุยกับหัวหน้าผมก็แล้วกัน ผมร่วมทีมงานได้อยู่แล้ว ......แต่ในใจส่วนลึกนะคิดครับว่า มันคืออะไรกันล่ะเนี่ย ....มันจึงเป็นเรื่องสิครับอย่างแรกเลยคือเราทำให้ได้ แต่เราจะทำได้ยังงัยในเมื่อเรายังไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำมันคืออะไร มันจึงต้องหาข้อมูลสิครับก็ประมาณว่าเราอยากจะรู้จักใครสักคนอยู่ๆ จะให้เดินไปขอเบอร์เขาเลยหรือมันก็กระไรอยู่อย่างน้อยก็ต้องหาข้อมูลเขามาบ้างและนี่คือบางส่วนที่ผมหามาได้สำหรับข้อมูลของ  น.ส. KM  

 ประโยชนของ Knowledge Management

1. เพิ่มประสิทธิภาพขององคกร

2. องกันการสูญหายของภูมิปญญา ในกรณีที่บุคลากรเกษียณอายุ ลาออก หรือเสียชีวิต

3. เพิ่มศักยภาพในการแขงขันและความอยูรอด

4. เปนการลงทุนในตนทุนมนุษยในการพัฒนาความสามารถที่จะแบงปนความรูที่ไดเรียนรูมา ให กับคนอื่น ๆ ในองคกร และนําความรูไปปรับใชกับงานที่ทําอยูใหเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เปนการ พัฒนาคน และพัฒนาองค กร

5. วยเพิ่มขีดความสามารถในการตัดสินใจและวางแผนดําเนินงานใหรวดเร็ว และดีขึ้น เพราะมี สารสนเทศ หรือแหล งความรูเฉพาะที่มีหลักการ เหตุผล และนาเชื่อถือชวยสนับสนุนการตัดสินใจ

6. ผูบังคับบัญชาสามารถทํางานเชื่อมโยงกับผูใตบังคับบัญชาใหใกลชิดกันมากขึ้น ชวยเพิ่ม ความกลมเกลียวในหน วยงาน

7. เมื่อพบขอผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน ก็สามารถหาวิธีแกไขไดทันทวงที

8. แปรรูปความรูใหเปนทุน ซึ่งเปนการสรางความทาทายใหองคกรผลิตสินคาและบริการจาก ความรู ที่มี เพื่อเพิ่มคุณคา และรายไดใหกับองคกร

9. เพื่อการสรางสรรคและบรรลุเปาหมายของจินตนาการที่ยิ่งใหญ

10. เปลี่ยนวัฒนธรรม จาก วัฒนธรรมอํานาจ / แนวดิ่ง สูวัฒนธรรมความรู / แนวราบ

11. ความสามารถในการปรับตัวและความยืดหยุ

12. การจัดการความรูวยใหองคกรมีความเขาใจลูกคา แนวโนมของการตลาด และการแขงขัน ทําให เพิ่มโอกาสในการแขงขัน

13. การพัฒนาทรัพยสินทางปญญาเปนการพัฒนาความสามารถขององคกรในการใชประโยชนจาก ทรัพย สินทางปญญาที่มีอยู

14. การยกระดับผลิตภัณฑการนําการจัดการความรูมาใชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและ บริการ

1 5. การบริหารลูกคา การศึกษาความสนใจและความตองการของลูกคาจะเปนการสรางความพึง พอใจและเพิ่มยอดการขาย และการสร างรายได

16. การลงทุนทางทรัพยากรบุคคล การเพิ่มความสามารถในการแขงขันการเรียนรูวมกัน 

ญหาของ Knowledge Management

1. การถายทอดความรูระหวางบุคคลกับองคกร เชนปญหาการไมแบงปนความรูบริษัทหนึ่งมีการงพนักงานไปสัมมนา หรือฝกอบรม หลังจากที่กลับมาแลว ก็เก็บความรูเอาไวคนเดียว หรืออาจจะรายงานใหหัวหนาทราบเพียงเทานั้น แตพนักงานคนอื่นอีกหลายคนในองคกรที่ไมไดไปจะไมรับรูเลยวาคนที่ไปกอบรม หรือไปสัมมนามานั้น ไดอะไรกลับมา เพราะมีไมการเก็บบันทึกรายงานหรือสิ่งที่นาสนใจที่ไดจากการอบรม หรือสัมมนาในครั้งนั้น ๆ ไวในฐานขอมูล อินทราเน็ต หรือเว็บไซตหากองคกรไมมีนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องเชนนี้ ก็จะใหการลงทุนไปกับการสงพนักงานไปฝกอบรม หรือเขารวมสัมมนา อาจจะเปนการลงทุนที่สูญเปล

2. การจัดเก็บความรูขององคกร จัดเก็บไวหลากหลายแหลง หลายรูปแบบ มีทั้งที่เปนอิเล็กทรอนิกส และไม เปนอิเล็กทรอนิกสกระจัดกระจาย ในยามที่ตองการขอมูลเพื่อการตัดสินใจแบบดวน จะทําไมได เพราะต องใชเวลารวบรวมขอมูลนาน ทําใหเสียผลประโยชนอองคกร

3. การไมนําความรูขององคกรมาสรางความสามารถในการแขงขัน หรือกอใหเกิดประโยชนอยาง แท จริง ในองคกรมีความรูมากมาย ที่ไดจากการวิจัย หรือประสบการณจากการทํางาน แตวิจัยแลวก็จบไป ไม นําไปประยุกตเพื่อทําใหเกิดผลทางธุรกิจตอไป หรืองบโครงการหมดก็จบโครงการไปไมมีการสานต หรือองค กรมีผูรูผูเชี่ยวชาญที่สามารถออกไปสอนองคกรอื่นใหประสบความสําเร็จ มีความรูแตใน ขณะเดียวกัน ท านเหลานั้นกลับยุ่ง และไมมีเวลาเหลือพอที่จะพัฒนาคนในองคกรเดียวกันเลย ก็กลายเป ความสูญเปล าที่ไมาจะเกิดขึ้น

4. การสรางความรูใหมสิ่งนี้จะไมเกิดขึ้นถาไมมีการสะสมความรูที่มีอยูเดิมอยางเปนระบบ เมื่อ ไม เกิดความรูใหมอีกทั้งความรูเดิมไมไดเก็บไววยแลว องคกรก็จะไมเหลืออะไร และจะตายลงในที่สุด

5. การไมนําความรูภายนอกมาปรับใชอาจจะทําใหตามสถานการณโลก และคูแขงไมทัน

6. ความรูในองคกร ความรูภายนอกองคกร ไมเชื่อมโยงกับงาน และขาดบริบทในการปฏิบัติงาน

เอกสารเพิ่มเติม:

http://gotoknow.org/file/naratr/KM.pdf