ชื่อเรื่อง Piano FORTE:A system for Piano Education Beyond Notation Literacy
          การวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้นำสื่อการสื่อของบริษัท Yamaha Asia มาใช้ในการทดลอง โดยผู้วิจัยได้ทราบปัญหาในการสอนปฏิบัติPiano ว่าการที่จะหาครูที่มีความสามารถในการสอนนั้นยากมากเพราะจะต้องมีทั้งความรู้และปฏิบัติได้ จึงแก้โดยนำสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ในการวิจัยครั้งนี้ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้เรียนดังนี้
         - ผู้เรียนต้องมีความรู้เรื่องการอ่านโน้ตสากล
         - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
         ผลการวิจัยพบว่าผู้เรียนสามารถพัฒนาความสามารถของตนเองได้โดยมีการประมวลผลอย่างต่อเนื่อง เช่นเล่นครั้งที่ 1 เล่นผิดกี่ครั้งผิดตรงจุดไหน ผู้เรียนสามารถแก้ไขในส่วนที่ผิดได้ สามารถช่วยในโรงเรียนที่ขาดแคลนครูที่สอนPianoได้ในระดับหนึ่ง  แต่การเรียนการสอนในวิชาที่เป็นทักษะควรได้รับคำแนะนำจากครูผู้สอนโดยตรงจะทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นและได้ความรู้สึกดีกว่าเรียนจากโปรแกรม
ผู้วิจัย Stephen W.Smoliar National University of Singapre