กล้วยไม้มีดอกช้า .....ฉันใด
           การศึกษาเป็นไป...... เช่นนั้น
           แต่ดอกออกคราวไร .งามเด่น
           งานสั่งสอนปลูกปั้น..เสร็จแล้วแสนงาม

ม.ล.ปิ่น  มาลากุล

คนเป็นครูต้องมีปัญญาดุจปราชญ์  มีมารยาทประดุจผู้ทรงศีล
              "การศึกษาคือ ความเจริญงอกงาม"

ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
อ้างอิง
http://www.swu.ac.th/buasri/saroch/