การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร TQM

การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร TQM

 

                           การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร TQM

       TQM  เป็นแนวทางในการบริหารขององค์กรที่มุ่งเน้นคุณภาพ  โดยสมาชิกทุกคนขององค์กรมีส่วนร่วมและมุ่งหมายผลกำไรในระยะยาวด้วยการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า  รวมทั้งการสร้างผลประโยชน์ตอบแทนแก่หมู่สมาชิก

 

หลักการสำคัญของ  TQM

 1. การมุ่งเน้นคุณภาพ
 2. การปรับปรุงกระบวนการ
 3. ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วม

 

วัตถุประสงค์ของ  TQM

      คือ  การพัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่  ด้วยการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงคุณภาพของสินค้าหรือบริการ  อันจะทำให้คุณภาพชีวิตของพนักงานทุกคนดี

 

แนวทางและขั้นตอนในการนำ  TQM ไปสู่การปฏิบัติ

 1. สำรวจหน่วยงาน
 2. การค้นหาจุดบกพร่องที่ควรแก้ไข
 3. การวางแผนการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
 4. การสร้างการยอมรับ
 5. การนำ TQM ไปปฏิบัติ
 6. การติดตามและประเมินผล

ปัจจัยที่ทำให้เกิดความสำเร็จ

 1. ความยึดมั่นผูกพันอย่างจริงจังจากผู้บริหารทุกระดับ
 2. การให้การศึกษาและการฝึกอบรม
 3. โครงสร้างขององค์กร สนับสนุน  วิธีคิดและวิธีการทำงาน
 4. การติดต่อสื่อสารจะต้องทั่วถึง
 5. การให้รางวัลและการยอมรับทีมงาน
 6. การวัดผลอย่างเหมาะสม
 7. การทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

                                       ............................

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศความเห็น (0)