การบริหารสถานศึกษาแบบ  School-Based Management: SBM

         SBM เป็นยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาที่เป็นการถ่ายโอนอำนาจการตัดสินใจจากรัฐหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไปยังสถานศึกษา  ที่ทำให้ผู้บริหาร ครู  นักเรียน  และผู้ปกครอง  และชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการศึกษาในเรื่อง  งบประมาณ  บุคคล  และหลักสูตร 

 

หลักการสำคัญในการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

 1. หลักการกระจายอำนาจ
 2. หลักการใช้โรงเรียนเป็นศูนย์กลาง
 3. หลักการมีส่วนร่วม
 4. หลักการพึ่งตนเอง
 5. หลักการประสาน
 6. หลักการต่อเนื่องและหลากหลาย
 7. หลักการพัฒนาตนเอง
 8. หลักการตรวจสอยและถ่วงดุล
 9. หลักธรรมาภิบาล

 

รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาที่ใช้  SBM

 1. รูปแบบที่ผู้บริหารโรงเรียนเป็นหลัก
 2. รูปแบบที่ครูเป็นหลัก
 3. รูปแบบที่ชุมชนเป็นหลัก
 4. รูปแบบที่ครูและชุมชนมีบทบาทหลัก

 

ยุทธศาสตร์สู่ความสำเร็จของ  SBM

 1. ดำเนินการให้สถานศึกษาพัฒนา

       -  วิสัยทัศน์

       -  พันธกิจ

       -  เป้าหมาย

       -  วิธีการดำเนินการ

  2. สถานศึกษาต้องมีทีมงานที่มีคุณภาพและหลากหลาย

  3. พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาให้เป็นมืออาชีพ

  4. พัฒนาระบบข่าวสารข้อมูลของสถานศึกษา

  5. ให้เกียรติยกย่อครูเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

  6. ยกย่องผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นมืออาชีพ

  7. มีการประชาสัมพันธ์ที่ดี

                               ...................................