จุดเน้น และกลยุทธ์ สพฐ.2554

จุดเน้น สพฐ.54 , กลยุทธ์ สพฐ.54

จุดเน้น สพฐ. 2554

  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวิชาหลัก เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 4
  2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น
  3. นักเรียนทุกคนมีความสำนึกในความรักชาติ
  4. เพิ่มศักยภาพนักเรียนในด้านภาษา ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นหนึ่งในสองของภูมภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  5. สร้างทางเลือกในการเรียนรู้ที่เน้นให้ประชากรวัยเรียน ทุกคนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ลดอัตราการออกกลางคัน ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
  6. ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการขยายผลสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ
  7. นักเรียน ครู และสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
  8. นักเรียน ครู และสถานศึกษาได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
  9. สถานศึกษาทุกแห่งผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและผ่านการรับรองจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
  10. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 

กลยุทธ์ สพฐ. 2554

1.  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถทาง เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

2.  ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3.  ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

4.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ

5.  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

6.  พัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพำกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของนายอนุชิต

คำสำคัญ (Tags)#บุรัมย์7#นโยบาย สพฐ.54

หมายเลขบันทึก: 418759, เขียน: 07 Jan 2011 @ 11:04 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 14:13 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

Supen
IP: xxx.26.123.10
เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณมากนะคะสำหรับการบริการข้อมูลต่างๆของท่าน ดีมากค่ะ

ครูกานต์
IP: xxx.52.54.66
เขียนเมื่อ 

การรับรู้ และตื่นรู้ ต่อการประกาศนโยบาย..นำสู่การวางแผนปฏบัติ อย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน..ก็จะไม่เหนื่อยใจ

คะนึงเนตร
IP: xxx.67.37.250
เขียนเมื่อ 

ขอคุณค่ะได้รับความรู้มากที่สุดค่ะ