ตัวชี้วัดหนึ่งที่สถาบันบำราศนราดูรต้องรับผิดชอบดำเนินการ คือ  PMQA ย่อมาจาก Public Management Quality Award     ในตอนแรกคิดว่าสถาบันเราดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริการตามมาตรฐาน HA & HPH แล้ว เราจึงไม่ต้องทำ PMQA แต่ท้ายที่สุดก็ได้ข้อสรุปว่า ถึงจะจัดทำระบบคุณภาพใดๆ ก็ตามต้องดำเนินการพัฒนาตามระบบ PMQA ด้วย

          ในการตอบตัวชี้วัดนี้ ขั้นตอนที่สำคัญอันหนึ่งคือจะต้องให้ความรู้แก่บุคลากรทุกคนในสถาบัน (100 %) โดยจัดการอบรมถ่ายทอดความรู้ในเรื่อง PMQA ให้บุคลากรเข้ารับฟังอย่างน้อยคนละ 3 ชั่วโมง และต้องให้ผู้บริหาร, หัวหน้างาน/หัวหน้าตึก เข้าใจและสามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้งต้องดำเนินการก่อนสิ้นปีงบประมาณ 2549 นี้ ดังนั้น ในสัปดาห์ที่ผ่านมา (24 - 28 ก.ค. 2549) จึงต้องขอความช่วยเหลือจาก คุณสิริพร (งานแผนเดิม) ให้ช่วยหาวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในเรื่อง PMQA ด่วน ซึ่งคุณสิริพรก็เพิ่งไปอบรมในเรื่องนี้ครั้งเดียว แต่ก็ยินดีที่จะติดต่อวิทยากรและเขียนโครงการให้ ซึ่งในที่สุดก็สามารถหาวิทยากรจากศูนย์เพิ่มผลผลิตแห่งชาติและกำหนดวันได้ทั้งๆ ที่หาวิทยากรลำบากมากๆ เพราะเงื่อนเวลาที่กระชั้นชิด ดังนั้น วันที่จะดำเนินการให้ความรู้เรื่อง PMQA จึงมีดังนี้

          1. การให้ความรู้แก่บุคลากรทุกคน (100 %) อย่างน้อยคนละ 3 ชั่วโมง

              ครั้งที่ 1   วันที่   4 ส.ค. 2549 เวลา 08.30 - 12.00 น. 

              ครั้งที่ 2   วันที่   4 ส.ค. 2549 เวลา 12.30 - 16.00 น.

              ครั้งที่ 3   วันที่ 28 ส.ค. 2549 เวลา 12.30 - 16.00 น.

          2. การให้ความรู้เชิงลึกแก่ผู้บริหาร หัวหน้างาน/ตึก ดำเนินการในวันที่ 12 ก.ย. 2549 จำนวน 6 ชั่งโมง  เวลา 08.30 - 16.00 น.

          ก็ต้องขอความร่วมมือ, ร่วมแรง และร่วมใจกันต่อไป เพราะพวกเราต่างก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของสถาบัน งานเหล่านี้เป็นงานที่ต้องอาศัยพลังของทีมทั้งหมด จึงจะสามารถลุล่วงและผ่านตัวชี้วัดนี้ได้