สำหรับภารกิจท่บรรดาพุทธศาสนิกชนต้งประกอบในวันเข้าพรรษาก่อนนั้นชาวบ้านมักทำบุญในวันเข้าพรรษา ด้วยการถวายดอกไม้ธูปเทียนแต่พระภิกษุเพื่อที่จะนำเข้าไปประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาในพระอุโบสถในวันปุริมพรรษา หรือปัจฉิมพรรษาดอกไม้ธูปเทียนของบุคคลใดถูกนำไปใช้ในวันนั้นบุคคลนั้นถือว่าได้รับอานิสงฆ์ท่สูงส่งยิ่งนักดังนั้น ดอกไม้ก็ดีธูปเทียนก็ดีคนโบราณมักจะทำเท่าจำนวนภิกษุในวัดที่จะไปทำบุญโดยเทียนท่เตรียนมไปก็เป็นเทียนเล็กๆ มัดรวมกันหลายเล่มนำไปถวายพระเมื่อหลายคนต่างพากันเอาเทียนมาถวายจำนวนเทียนก็มีเกินความต้องการนอกจากนี้ ยังมีความเชื่อที่ว่าอานิสงฆ์ของการทำบุญด้วยเทียนซึ่งใช้เป็นการให้แสงสว่างแก่สาวกขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าศึกษา เล่าเรียนพระธรรมวินัยจะทำให้ชีวิตของตนรุ่งโรจน์แจ่มใสดุจเดียวกับแสงสว่างของเปลวเทียน