จากการรายงานการประชุมเครือข่ายปราชณ์ชาวบ้านและพหุภาคีภาคอีสาน ครั้งที่ 6/2549 เรื่อง"คันคูใหญ่"

       จากที่ได้นำเสนอในหัวข้อทั้งต่างๆ ผ่านมาทั้งหมด 4 หัวข้อแล้ว วันนี้มาถึง หัวข้อที่5 ซึ่งว่าด้วยเรื่อง หน่ยวงานราชการที่เกี่ยวข้องจะให้สนันสนุนให้เรื่องนี้สำเร็จได้อย่างไร

        การจัดทำแผนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                 การทำทฤษฎีใหม่ด้านการเกษตรซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียงจำเป็นต้องมีน้ำที่เพียงพอ และมีดินที่เหมาะสมในการปลูกพืชผัก ผลไม้ สมุนไพรและไม้ใช้สอยที่หลากหลาย การขุดดินให้เป็นร่องน้ำ และเอาดินมาถมเป็นคันคูใหญ่จะช่วยให้มีน้ำและมีที่ดินที่เหมาะสมดังกล่าวข้างต้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสนใจที่มีความจริงใจอยากช่วยเหลือ เช่น กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตร ท่านนายอำเภอ หรือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถลงมาศึกษาและเรียนรู้ร่วมกัน ถึงประโยชน์ของคันคูใหญ่ และให้งบประมาณหรือเครื่องจักรกลมาช่วยเครือข่ายและเกษตรกรที่สนใจปรับพื้นที่ให้มีร่องน้ำ หรือสระน้ำ นำดินที่ขุดได้มาสร้างคันคูใหญ่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

       งบประมาณ

                งบประมาณที่ใช้ในการจ้างรถแม็คโครขุดสระ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถให้การสนับสนุนทั้งในรูปของการให้เปล่า หรือเป็นกองทุนหมุนเวียนของชุมชน หรือให้บางส่วน และเกษตรกรสมทบบางส่วน  นอกจากนั้นควรสนับสนุนการจัดหาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และงบประมาณติดตามประเมินผล

      การติดตามประเมินผล

                  ควรทำการศึกษาวิจัย เปียบเทียบ ประโยชน์ของคันคูใหญ่ กับคันคูเล็กในมิติต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต และสุขภาพ ของผู้ดำเนินการ และใช้สื่อมวลช่วยเผยแพร่ออกไปให้ผู้สนใจและผู้ที่เกี่ยวข้องในวงกว้าง