วันพรุ่งนี้ (๒๙  กรกฎาคม)  เป็นวัน ภาษาไทยแห่งชาติ ผมขอเชิญชวนทุกท่านใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี และภาคภูมิใจในภาษาของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในขุมทรัพย์อันอุดมไปด้วยทุนทางปัญญาอันยิ่งใหญ่แห่งนี้ มีผู้คนแวะเวียนเข้ามาอ่านและเก็บเกี่ยวเอาความรู้ไปใช้ประโยชน์เป็นจำนวนมาก และนับวันแต่จะเพิ่มขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ทุกท่านในเวลาเขียนบันทึก ผมขอแนะนำเครื่องมือสำคัญ ตามนี้ครับ

    พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒

 

          ขอบพระคุณทุกท่านครับ