การจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการคิด เพื่อสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม


สิ่งที่ทำให้คนเหนือคน คือ ความคิดที่เหนือชั้น

การจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการคิด เพื่อสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

  

ท่าน ผอ.สพป.ยส.๑ ดร.โกวิท  เพลินจิตต์ ประธานพิธีเปิดกิจกรรมค่าย

                         โรงเรียนไทยรัฐวิทยา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มลุ่มน้ำชี ได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ไทยรัฐวิทยา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๕๔) โดยจัดทำโครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดเพื่อสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมที่ดำเนินการคือการนำครูและนักเรียนแกนนำขับเคลื่อนกระบวนการคิดสู่ห้องเรียน เข้าค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ ธันวาคม  ๒๕๕๓ ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาน้ำทิพย์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับเกียรติจากท่าน ดร.โกวิท  เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษายโสธร เขต ๑ เป็นประธานพิธีเปิด ผู้เขียนในฐานะหัวหน้าโครงการขอเล่ารายละเอียดความเป็นมาโครงการดังนี้

  

ประธานพิธีเปิดบันทึกภาพร่วมกัยครูนักเรียนกลุ่มลุ่มน้ำชี

หลักการและเหตุผล

 

                         การคิดเป็นกระบวนการทำงานของสมอง ที่เป็นไปตามธรรมชาติของมนุษย์ที่เกิดขึ้น อันเป็นผลมาจากประสบการณ์เดิม สิ่งเร้า และสภาพแวดล้อมที่เข้ามากระทบ ส่งผลให้เกิดความคิดในการที่แก้ไข ปรับตัวเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหา หรือปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งสามารถสร้างสิ่งใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นได้ การคิดเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรม เป็นกระบวนการที่มีความต่อเนื่องและเป็นขั้นตอน มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ ๔ กำหนดให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์  จากการประเมินภายนอกโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) พบว่าโรงเรียนไทยรัฐวิทยา กลุ่มลุ่มน้ำชี ยังมีคุณภาพอยู่ในระดับไม่น่าพอใจ กล่าวคือผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้หรือไม่ผ่านการประเมิน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ซึ่งมูลนิธิไทยรัฐได้ตระหนักและมองเห็นความสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะกระบวนการคิด จึงกำหนดในแผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔) ให้โรงเรียนไทยรัฐวิทยาดำเนินการ โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด จึงเป็นโครงการที่จะพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะการคิดที่หลากหลาย คิดกว้าง มองไกล อย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์ ส่งผลให้คุณภาพการศึกษามีมาตรฐานได้เป็นอย่างดียิ่ง

 

ท่านกฎ  ชัยพินิจ หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาน้ำทิพย์บรรยายสร้างจิตสำนึก
การอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ภาพน้ำท่วมตึกใบหยก เหตุภัยพิบัติเฮติ

๒. วัตถุประสงค์

                         ๒.๑ ผลผลิต

                                (๑) นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา กลุ่มลุ่มน้ำชี จำนวน ๘๐ คน (โรงเรียนละ ๑๐ คน) ได้รับการพัฒนาให้เป็นนักเรียนแกนนำทักษะกระบวนการคิด

                                (๒) ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา กลุ่มลุ่มน้ำชี จำนวน ๒๐ คน (ช่วงชั้นละ ๑ คน) ได้รับการพัฒนาให้เป็นครูแกนนำขับเคลื่อนทักษะกระบวนการคิด

                         ๒.๒ ผลลัพธ์

                                (๑) นักเรียนแกนนำโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มลุ่มน้ำชี มีความสามรถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ อย่างเป็นระบบและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

                                (๒) ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา กลุ่มลุ่มน้ำชี เป็นครูแกนนำขับเคลื่อนทักษะกระบวนการคิดเข้าสู่ห้องเรียนร่วมกับนักเรียนแกนนำ

 

คุณครูปาสดใส แต่ทำไม คุณครูเปิลมึน

กิจกรรมดำเนินการ

                         การนำนักเรียนเข้าค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการคิดครั้งนี้ กำหนดหลักสูตรดังนี้

                                (๑) ทำอย่างไรจึงจะได้เพื่อนมากที่สุด

                                (๒) กิจกรรมสุนทรียสนทนา พูดในสิ่งที่อยากพูด ฟังโดยไม่โต้แย้ง โดยไม่กำหนดหัวเรื่องที่พูด

                                (๓) กิจกรรม WALK RALLY สิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมกระตุ้นการคิดและสร้างจิตสาธารณะ แบ่งออกเป็น ๘ ฐาน ดังนี้

                                      ๓.๑ ฐานจารึกชื่อ ให้นักเรียนปีนต้นไม้ขึ้นไปเขียนชื่อตนเองบนป้ายกระดานที่ติดไว้บนต้นไม้ ที่สูงพอประมาณ ฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหาร่วมกัน มีความสามัคคีกัน กรณีนักเรียนหญิงปีนไม่ได้นักเรียนชายจะให้นักเรียนหญิงเหยียบบ่าขึ้นไปเขียน

                                      ๓.๒ ฐานมุ่งสู่เป้าหมาย ให้นักเรียนโยนห่วงลงในหลักที่กำหนด ฝึกให้นักเรียนคาดคะเน วางแผนในการโยน ทั้งยังฝึกให้เด็กได้ให้กำลังใจกันและกัน

 

                                      ๓.๓ ฐานเชือกสัมพันธ์ ใช้เชือกผูกปากกาเคมี หลายๆ เส้น ให้นักเรียนดึงเชือกวาดภาพนางสาวไทยให้ครับตามที่ผู้สั่งการให้วาด เป็นการฝึกทักษะผู้นำผู้ตาม

 

                                      ๓.๔ ฐานฮูลาฮูบหรรษา ใช้ฮุลาฮูบ ๒ ห่วงให้นักเรียนจับมือกันไม้ให้หลุดแล้วลอดห่วงจากคนแรกไปถึงคนสุดท้ายให้เร็วที่สุด

                                      ๓.๕ ฐานแรลลี่ตะเกียบ ให้นักเรียนคีบผลมะนาวจากถ้วยไปวางที่ปลายขาด ผลัดเปลี่ยนไปมา จนครบทุกคน เป็นการฝึกสมาธิ

 

                                      ๓.๖ ฐานหอคอยโดมิโน่ ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มต่อโดมิโน่ให้สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้ ฝึกให้นักเรียนวางแผน ร่วมมือกัน มีสมาธิ

                                      ๓.๗ ฐานโยนบอลกลับหลัง ให้นักเรียนโยนลูกบอลกลับหลังให้เพื่อนที่อยู่หลังใช้กรวยรับ โดยให้ผลัดเปลี่ยนคนรับ ไปเป็นคนโยน ส่วนคนที่โยนแล้วไปต่อท้ายแถว จับเวลาให้นับลูกที่รับได้ ฝึกการประสานงาน สร้างความสัมพันธ์ในทีม

                                      ๓.๘ ฐานสาลิกาป้อนเหยื่อ ให้นักเรียนคาบหลอดดูดส่งต่อห่วงยาง ๑ เส้น จากคนแรกไปคนสุดท้าย ให้เร็วที่สุด ฝึกการช่วยเหลือกันและกัน

                                ๔. การฝึกเขียนแผนที่ความคิดเรื่องปัญหาน้ำท่วม ในรูปแบบต่างๆ

                                ๕.ระดมสมอง ๒๐ ช่วยประหยัดพลังงาน

                                ๖. กิจกรรมถ้ามีเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท( ๑ ล้าน บาท) จะวางแผนใช้เงินอย่างไร แนวคิดได้จากครูป้อม (ราชิต  สุพร ) ครูนอกกะลา

                                ๗. กิจกรรมมะเร็งแห่งชีวิต ฝึกให้นักเรียนวิเคราะห์บทกลอนและนำเสนอในทุกรูปแบบที่จะทำให้ผู้อื่นสนใจ

                                ๘. กิจกรรมเดินสำรวจป่า สร้างคุณค่าความตระหนัก ได้พบเห็นคุณค่าของป่าไม้

                         การดำเนินการได้รับความร่วมมือ จากท่านกฎ  ชัยพินิจ หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาน้ำทิพย์ อำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ด ตลอดจนผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มลุ่มน้ำชี ทั้ง ๘ โรงเรียนได้แก่

        (๑)โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๑ (บ้านแข้) จังหวัดมุกดาหาร

        (๒)โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๗ (บ้านมะโม) จังหวัดมหาสารคาม

        (๓)โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๔ (บ้านกุดโง้ง) จังหวัดขอนแก่น

        (๔)โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๕ (บ้านคำกั้ง) จังหวัดกาฬสินธุ์

        (๕)โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๖ (บ้านบะตากา) จังหวัดร้อยเอ็ด

        (๖)โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๓ (ชุมชนบ้านคำแดง) จังหวัดยโสธร

        (๗)โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) จังหวัดขอนแก่น

        (๘)โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดร้อยเอ็ด

 

                         ในโอกาสนี้กลุ่มของเรามีผู้บริหารที่ย้ายเข้ามาบริหารใหม่ ๒ ท่าน คือ ผอ.เกษม  โสภา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ และ ผอ.กำจัด  คะโยธา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๕ จึงขอต้อนรับสู่ร่มเขียว- ขาว ด้วยความยินดียิ่ง วันที่ ๒  ธันวาคม  ๒๕๕๓ ได้ต้อนรับ ดร.ศศินันท์  พูนลาภ มาเยี่ยมค่ายพร้อมนำนมมาแจกนักเรียน เป็นการพบกันครั้งแรกของชาว Gotoknow มิตรภาพล้นเปี่ยม ท่านมาพร้อมกับคู่ชีวิตที่ทำงานอยู่ใกล้ๆ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาน้ำทิพย์ ทราบว่าเป็นเขตป้องกันไฟป่าท่าลาด

 

                         การจัดกิจกรรมค่ายครั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ในขณะเดียวกันก็ได้รับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินการครั้งต่อไปดังนี้

                         (๑)ควรจัดกิจกรรมค่ายทักษะกระบวนการคิด ในลักษณะค่ายต้นกล้าวรรณกรรม ที่ดำเนินการโดยครูสลา  คุณวุฒิ ที่เน้นการเขียนเรื่องสั้น บทกวี บทเพลง และการวาดภาพ ซึ่งที่ขอนแก่นจัดแล้วได้รับความสนใจ จึงมอบหมายให้โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๔ ประสานงานกับคณะวิทยากร

                         (๒) ควรนำนักเรียนระดับมัธยมขยายโอกาส ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายในปีต่อๆ ไป

                         ขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการครั้งนี้ ปีหน้าพบกันอีกครั้งครับ มีความสุขกันทั่วหน้า เดินทางกลับปลอดภัย ที่สำคัญขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมกิจกรรมของพวกเราด้วยศรัทธา คารวะครับ

 

 

 

 

 

 

หมายเลขบันทึก: 411737เขียนเมื่อ 2 ธันวาคม 2010 23:20 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 มิถุนายน 2012 15:00 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (38)

ถ้าทำได้ต่อเนื่องจะเยี่ยมมากครับ

สวัสดีค่ะพี่

โครงการดีๆแบบนี้นักเรียนชอบ....

มาส่งข่าว ผลงานที่น้องส่งภาษาไทยไปเมื่อมีนา 53 เกณฑ์เก่ารุ่นสุดท้าย ได้ปรับปรุงค่ะพี่

มาชื่นชมกิจกรรมดีๆ ค่ะ เชียร์เต็มที่รักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อคนรุ่นหลังๆๆ ขอบคุณค่ะ

มาชื่นชมกิจกรรมดี ๆ กระตุ้นความสนใจให้กับเด็ก ๆ ขอรับ

ส่งกำลังใจมาช่วยค่ะท่าน ผอ.

เป็นกิจกรรมดีๆ ที่สร้างสรรค์ให้เด็กๆ

ครู ป.1 ไปเยือนอิสานมา..จึงรู้ว่า

คนอิสาน..ใจดี มีน้ำใจ น่ารักทุกคน

Ico32 ขอบคุณท่านเหลา ลำลูกกา มีต่อเนื่องตามยุทธศาสตร์ ๔ ปีครับ ท่านมีแนวคิดในการจัดโปรดเสนอแนะด้วยครับ

Ico32 ขอบคุณคุณครูแมว ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ๓ คนใหม่ครับ อย่างนี้ต้องฉลองแม่นบ่

Ico32 ขอบคุณ คุณ poo ความตระหนักพร้อมกับพบเห็นปัญหาทำให้มนุษย์เกิดปัญญาครับ

Ico32 ขอบคุณท่าน ผอ.วัฒนา  คุณประดิษฐ์ ท่านนับว่าเป็นนักวิชาการที่รู้รอบด้านโปรดเสนอแนะด้วยครับ

Ico32 ขอบคุณคุณครู ป.๑ มาเยือนยโสธรสิครับ จะต้อนรับอย่างสมเกียรติ คนอีสานน้ำใจมาก่อนครับ

สนับสนุนท่าน ผอ. ค่ะ

  แวะมาเยี่ยมเยียนครับ 

  เอาถั่วเหลืองมาฝาก เด็กปลูกในเเปลงนาหลังการเก็บเกี่ยวข้าวด้วยครับ

 

สุขสันต์วันพ่อค่ะ ท่านผอ. 

กิจกรรมดีมาก ๆ ขออนุญาตนำไปใช้ที่โรงเรียนนะคะ เด็กคงสนุกและได้ฝึกทักษะร่วมกัน

ขอบพระคุณค่ะ

        

ชื่นชม  เรื่องของกระบวนการคิด  ผมว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับ  สุขสันต์วันพ่อ

Ico32 ขอบคุณ คุณหมอ nui คนเป็นหมอสนับสนุนคงไปโลดครับ

Ico32 ขอบคุณ คุณต้นกล้า การปลูกพืชตระกูลถั่วจะช่วยให้นาดินดีครับ

Ico32 ขอบคุณคุณครูป.๒ ถ้านำไปใช้ก็ยินดีครับ ถ้าต้องการชุดฝึกจะส่งไปให้ หนังสือเสริมการอ่านดูแล้วสดใส เด็กคงชอบครับ

Ico32 ขอบพระคูณ ท่าน ผอ.ประจักษ์  ปานอินทร์ ขอให้ท่านเป็นพ่อในหมู่สมาชิกที่ให้คำแนะนำแต่คุณประโยชน์ตลอดไป

สวัสดีวันพ่อ ค่ะอาจารย์

ขอให้ "พ่อครู" มีความสุขและสุขภาพแข็งแรงนะคะ

คิดกว้าง มองไกล อย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์  งานนี้นักเรียนรับไปเต็มๆเลยบวกกับความสุขที่ได้เรียนรู้

เห็นกิจกรรมดีๆอย่างนี้  บางทีอาจขออนุญาตนำไปใช้กับผู้ใหญ่บ้างนะคะในฐานะวิทยากรกระบวนการกลุ่ม

 

มาเติมกำลังใจ

และ...

เอาพลุวันพ่อที่เชียงใหม่มาฝากค่ะ

Ico32 ขอบคุณคุณต้นกล้า ชื่อคล้ายกับหลานสาวผมเลย ต้นน้ำ จะตามไปดูสิ่งที่นำมาฝากครับ

Ico32 ขอบคุณ คุณน้ำชา จะยินดีมากหากจะนำไปใช้ครับ มีอะไรให้รับใช้ก็บอก

Ico32 ขอบคุณ คุณมนัญญา สวยมากครับ พลูเมืองเชียงใหม่

ค่ายนี้น่าสนใจมากค่ะผอ.พรชัย เด็ก ๆ คงจะเกิดความรู้มาก และจำได้ดีนะคะ เพราะเขาได้ปฏิบัติจริง อิจฉาเด็ก ๆ ค่ะ

Ico32 ขอบคุณ คุณครูจีราพัชร  ทิ้งแสน

             เด็กสนุก และได้เรียนรู้โดยไม่รู้ตัวว่าถูกสอน

สวัสดีค่ะท่านผอ.

เด็กๆได้พัฒนาทักษะกระบวนการคิดจากหลายๆกิจกรรม น่าชื่นชมกิจกรรมดีๆเหล่านี้ค่ะ เป็นการพัฒนาอีคิวไปในตัวด้วย เด็กๆมีผู้ใหญ่ใจดีให้โอกาสพวกเขา น่าภูมิใจค่ะ

น่าสนใจทุกกิจกรรม ขอบคุณที่แบ่งปันค่ะ

สวัสดีครับ ท่าน อาจารย์พรชัย

โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดเพื่อสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     เป็นการการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการคิด เพื่อสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ทำให้เด็กๆมองเห็นความสำคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการดำรงชีพครับ

     ขอบคุณครับสำหรับโครงการดีๆ

ชื่นชมกิจกรรมสร้างสรรค์ กับท่านผอ.และคณะนะคะ

Ico32 ขอบคุณ คุณหมอ ถาวร การเข้าค่ายนอกจากจะพัฒนาไอคิว(การคิด)ยังพัฒนาอีคิว ด้วย การได้พบเพื่อนใหม่ การทำงานที่ได้รับมอบหมายครับ

Ico32 ขอบคุณ คุณเดชา ธรรมชาติสร้างสมดุล มนุษย์ก็สร้างสรรค์เสริมธรรมชาติ จึงจะเกื้อกูลกันและกัน

Ico32 ขอบคุณ คุณอุ้มบุญ ในการให้กำลังใจครับ

สวัสดีค่ะท่าน ผอ.พรชัย

      ต้องขอโทษนะคะที่มาแวะเยี่ยมบันทึกล่าช้าไปหน่อย..บังเอิญว่าช่วงนี้มีภาระงานเข้ามามากมายค่ะ...ต้องขอขอบพระคุณท่านที่ให้เกียรตินำภาพที่ไปเยี่ยมค่ายที่ผาหมอกมิวายและภาพที่เกาหลีเหนือมาลงในบันทึกนี้ค่ะ..ยินดีและดีใจมากค่ะ..คนข้างเคียงนั้นเป็นหัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ...หากมาในพื้นที่มีอะไรให้รับใช้ก็ยินดีมากนะคะ...

Ico32 ขอบคุณ ดร ศศินันท์ นับเป็นความกรุณาอย่างยิ่งที่มาเยี่ยมค่ายพวกเรา คิดว่าคงได้ร่วมกันจัดทำค่ายเด็กขยายโอกาสมัธยมศึกษา นะครับ

สวัสดีค่ะท่านผอ.

ครูสร้างคน สร้างชาติ...เป็นกำลังใจให้ครูทุกท่านค่ะ

ช้างกระกำลังแทงดอก...และยังมีสามปอยส่งกลิ่นหอม งานกล้วยไม้มาชมได้นะคะ

6 มค.54...

 

สวัสดีครับท่านผอ.พรชัย

เห็นกิจกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการคิดของท่านแล้ว น่าชื่นชมยิ่งครับ

ทุกอย่างเริ่มต้นที่การคิดครับ

ชมกิจกรรมแล้วน่าชื่นชมยินดี การเอาใจใส่ปฏิบัติกันอย่างไร?ขอบคุณนะคะ

ชมกิจกรรมแล้วน่าชื่นชมยินดี การเอาใจใส่ปฏิบัติกันอย่างไร?ขอบคุณนะคะ

Ico32 ขอบคุณแดง พบกันทีไรก็ได้รับกล้วยไม้ทุกครั้ง มีความสุขกับความงามของกล้วยไม้ครับ

Ico32 ขอบคุณท่านบินหลาดง กิจกรรมที่ท่านดำเนินการก็มีประโยชน์ครับ

Ico32 ขอบคุณ คุณกานดา เห็นนิทรรศการมะพร้าวแล้วอยากไปชมจังเลย

มาอีกรอบค่ะ ผอ. วันนี้มาชวนไปที่บันทึกเกาหลีเหนือ   มีตอนใหม่แล้วนะคะ..เป็นการจัดการศึกษาของเกาหลีเหนือค่ะ..มาเรียนเชิญไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่ะ...ที่นี่นะคะhttp://gotoknow.org/blog/0815444794/413349

ขอเป็นกำลังใจให้กับกิจกรรมดีๆครับ

กิจกรรมส่งเสริมความคิดให้กับเด็กโดยมีครูคอยเป็นตัวช่วยให้เกิดความคิดที่ไหลลื่น  เป็นกิจกรรมที่น่าชื่นชมและควรส่งเสริมให้มากๆ  เพราะเด็กไทยเราเดี๋ยวนี้ขาดการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างมากมาย....

เป็นกำลังใจให้ค่ะ

Ico32 ขอบคุณ คุณเหลา  ลำลูกกา ที่มาเป็นกำลังใจพวกเราครับ

Ico32 ขอบคุณ คุณครูชุติมา ครูก็ต้องฝึกคิดที่หลากหลาย เพื่อดลใจให้เด็กคิดครับ

  • กิจกรรม หลากหลาย สนุกสนาน  เน้นทักษะกระบวนการคิด
  • เป็นค่ายวิทย์ที่สมบูรณ์   ครบถ้วนทั้งองค์ความรู้  ประสบการณ์  และสายสัมพันธ์
  • ยอดเยี่ยมมากๆค่ะ
  • ได้แนวคิดในการจัดกิจกรรมในปีต่อไปแล้วขอบคุณค่ะ

มีอะไรที่ให้รับใช้ก็บอกด้วยครับ คิดว่าไทยรัฐวิทยาภาคใต้ก็คงจัดเช่นกันครับ

การอมรมณ์สิ่งแวดล้อมในครั้งนี้คงสนุกมากนะคับ

ธรรมชาติก็สวยด้วย

ไม่เห็นมี ผ.อ เกษม โสภา เลยคะ

มีอยู่นะครับ ภาพใต้สุดนั่งกับ ผอ.ประสพ ครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท