ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาว่า สื่อการสอนคือ การทำให้ ความเป็นนามธรรมนำไปสู่รูปธรรมได้อย่างดียิ่งขึ้นเพราะสื่อการสอนสามารถทำให้ระบบการศึกษาเป็นไปอย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น