ถ้าผลจากการสำรวจโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างคนในกรุงเทพฯ ขนาด ๒๐๐๐ คน ที่มีอายุระหว่าง  ๒๐ - ๓๐ ที่เลือกมาอย่างสุ่มๆ  พบว่า   ตอบว่า  เบื่อการเมือง  ๖๐ %   ไม่เบื่อการเมือง  ๒๐ % และไม่ออกความเห็น  ๒๐ %   แล้ว

         ข้อความว่า  " เบื่อการเมือง ๖๐ % "  เป็นข้อเท็จจริง

         " ไม่เบื่อการเมือง ๒๐ % "  เป็นข้อเท็จจริง

         " ไม่ออกความเห็น ๒๐ % "  ก็เป็นข้อเท็จจริง

ข้อเท็จจริงเหล่านี้ไม่ใช่ข้อเท็จจริงทางวัตถุ   แต่เป็นข้อเท็จจริงทางพฤติกรรมภายนอก  คือพฤติกรรมการตอบแบบสอบถามที่เราประจักษ์ได้

         ดังนั้น  ความรู้ที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้  เป็นความรู้ประเภท  ข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์

         มีการวิจัยเป็นจำนวนมหึมาที่วิจัยหาข้อเท็จจริง

         การวิจัยประเภทสำรวจหาความรู้ประเภทข้อเท็จจริงนี้   สามารถนำไปใช้ขอรับปริญญา  โท  เอก  ได้  และใช้ขอตำแหน่งทางวิชาการเป็น  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  หรือ ศาสตราจารย์ ได้  โดยมีเงื่อนไขบางอย่างประกอบ