เมื่อ 22-23 กรกฏาคม 2549 ที่ผ่านมาสมาคมพยาบาลสาขาภาคใต้ได้จัดประชุมวิชาการเรื่อง

"การพัฒนาตนเพื่อเป็นพยาบาลผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง"

โดย อาจารย์ ดร.สมจิต  หนุเจริญกุล  กรุณาเสียสละเวลามาเป็นวิทยากร     บรรยายให้ถึง" แนวคิดความจำเป็นและขอบเขตของการ ปฏิบัติ              การ พยาบาล ขั้นสูง " และ "นโยบายสภาการพยาบาลเกี่ยวกับการปฏิบัติ    การพยาบาลขั้นสูง"

และมีพยาบาล APN สาขา อายุรศาสตร์  คุณ ธารทิพย์  วิเศษธาร  และ คุณ พิมพวรรณ  เรืองพุฒ                                                    APNสาขามารดา ทารก และการผดุงครรภ์  คุณ ภาวดี  ทองเผือก             APNสาขาการพยาบาลชุมชน คุณ กำไล  สมรักษ์                                       ทั้ง  4  ท่านเป็นAPNที่ทำงานอยู่ในภาคใต้  มาช่วยชี้แนะแนวทางการก้าวสู่การเป็น APN สาขาต่างๆ รายละเอียดติดตามได้จาก Web ของสมาคมพยาบาลสาขาภาคใตค่ะ้