ผลการดำเนินกิจกรรม KM ของเรือนจำจังหวัดชุมพร

ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

                 ขณะนี้เรือนจำจังหวัดชุมพรดำเนินกิจกรรม KM ตามที่จังหวัดกำหนด ในขั้นตอนที่  1- 6 เป็นที่เรียบร้อย โดยได้ประชุมคณะทำงาน KM ของหน่วยงาน และแบ่งกลุ่มKM ย่อยแยกตามภารกิจ , กำหนดวิสัยทัศน์ในการทำ KM , กำหนดสมรรถนะหลัก/รองของหน่วยงาน การจัดทำตารางอิสรภาพ และมีการประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อย เพื่อจัดทำขุมความรู้เป็นที่เรียบร้อย ในการดำเนินงานได้เน้นหลักการมีส่วนร่วมของบุคลากร ซึ่งพอสรุปผลได้ดังนี้

การแบ่งกลุ่ม KM ตามภารกิจ เป็น 5 กลุ่ม

1. กลุ่มภารกิจการควบคุมผู้ต้องขัง

2. กลุ่มภารกิจการแก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัย

3. กลุ่มภารกิจด้านสวัสดิการผู้ต้องขังและการบริการประชาชน

4. กลุ่มภารกิจด้านทัณฑปฏิบัติ

5. กลุ่มภารกิจด้านการบริหารงานทั่วไป    

     วิสัยทัศน์การทำ KM ของเรือนจำจังหวัดชุมพร 

       พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ในการควบคุมและแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง เพื่อคืนคนดีสู่สังคม และสามารถอยู่ร่วมกับสังคมภายนอกได้อย่างปกติสุข

          สมรรถนะหลักของหน่วยงาน (Core competency ) เรือนจำจังหวัดชุมพร

  1. ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการผู้ต้องขัง
  2. ความรอบรู้ในงานที่ปฏิบัติอย่างชัดเจน
  3. ความรอบรู้ด้านอาชญาวิทยา, ทัณฑวิทยา และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  4. ด้านการบริหารจัดการองค์กร
  5. ด้านการบริการประชาชน

          สมรรถนะย่อยแยกตามสมรรถนะหลักของหน่วยงาน

              1. ด้าน ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการผู้ต้องขัง

                    1.1 ความสามารถในการควบคุมผู้ต้องขัง

                    1.2 ความสามารถในการปกครองผู้ต้องขัง

                   1.3 ความสามารถในการจำแนกลักษณะผู้ต้องขัง

                   1.4 การใช้ปฏิภาณไหวพริบ

                  1.5 มีความซื่อสัตย์ยุติธรรม

                  1.6 มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

                   1.7 ความสามารถในการจัดการศึกษาและพัฒนาจิตใจ

                   1.8 ความเชี่ยวชาญในการฝึกวิชาชีพ                    1.9 ด้านการแก้ไขสถานการณ์

                  1.10 ความสามารถในการตัดสินใจ

             2. ความรอบรู้ในงานที่ปฏิบัติอย่างชัดเจน

                 2.1 ความถูกต้องแม่นยำ

                2.2 ความละเอียดรอบคอบ

                2.3 การจัดลำดับความสำคัญของงาน

               2.4 ความกระตือรือร้น

                2.5 การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

               2.6 แรงจูงใจสู่ความสำเร็จ

               2.7 ความรู้ในสายวิชาชีพ

               2.8 การสอนแนะนำงานทำงาน

               2.9 การทำงานได้ด้วยตนเอง

3. มีความรอบรู้ด้านอาชญาวิทยา, ทัณฑวิทยา,

และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3.1 การเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล

3.2 ความสามารถในการเข้าถึงผู้กระทำผิดทุกประเภท

3.3 มีจิตวิทยาในการเข้าถึงคน

3.4 ความรอบรู้ในเรื่องหลักอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา

3.5 ความรอบรู้ในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3.6 การรวบรวมข้อมูลและการคิดเชิงวิเคราะห์4. ด้านการบริหารจัดการองค์กร

4.1 ภาวะความเป็นผู้นำ

4.2 การทำงานเป็นทีม

4.3 การมีส่วนร่วมของบุคลากร

4.4 การพัฒนาบุคลากร

4.5 การมอบหมายงาน

4.6 การวางแผนงาน

4.7 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

4.8 การบริหารการเปลี่ยนแปลง

5. ด้านการบริการประชาชน

5.1 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

5.2 การประเมินด้านผู้ให้บริการ

5.3 การประเมินผลด้านขั้นตอนการให้บริการ

5.4 ความยืดหยุ่น

5.5 ทักษะในการสื่อสาร

5.6 มุ่งเน้นการบริการที่ดี

5.7 การมีมนุษย์สัมพันธ์

5.8 การให้บริการโดยประชาชนเป็นศูนย์กลาง

      ทั้งนี้ ในการดำเนินงาน ผู้บริหารของเรือนจำ คือ นายสมชัย หลีอาภรณ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นประธานคณะทำงาน โดยมีหัวหน้าฝ่ายต่างๆ เป็นคณะทำงาน ได้ให้ความสำคัญแก่การจัดกิจกรรม KM เป็นอย่างมาก ซึ่งในขั้นต้นได้มอบหมายให้ นายสมชาย ศุภรักษ์สิริ เป็นผู้รับผิดชอบKM ของเรือนจำ หรือ CKO และจะได้มีการหมุนเวียนให้หัวหน้ากลุ่ม KM ย่อย เป็น CKO แทน ทุก 1 เดือน และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรของเรือนจำ มีการดำเนินกิจกรรม KM อย่างจริงจังต่อเนื่อง ได้กำหนดให้มีการประชุมกลุ่ม KM ย่อย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ สรุปเป็นองค์ความรู้ของหน่วยงานอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง ต่อไป

 

 

 

 

 

 

              1.                    1.9 ด้านการแก้ไขสถานการณ์4.

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรือนจำจังหวัดชุมพร

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 4096, เขียน: 19 Sep 2005 @ 19:19 (), แก้ไข: 18 May 2012 @ 20:31 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)