ทบทวนโครงการปี 48

โครงการที่สำนักงานเลขานุการฯ เป็นเจ้าภาพหลักทั้งหมด 14 โครงการ

    หลายหน่วยในมน. วันนี้คงได้ทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2549 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผมได้มีการประชุมสำนักงานเลขานุการตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา เพื่อทบทวนโครงการว่าบรรลุตามเป้าหมายมากน้อยเพียงไร มีโครงการที่สำนักงานเลขานุการฯ เป็นเจ้าภาพหลักทั้งหมด 14 โครงการ จึงขอนำมาแบ่งปันให้ชุมชนสำนักงานเลขานุการทราบครับ

     โครงการ                                เป้าหมาย                        ผลการดำเนินงาน

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง            เพื่อจัดอบรมให้                  ไม่ได้ดำเนินการ

เทคนิคการบริหารงานด้านการเงิน     แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการ

และพัสดุ                                    เงินและพัสดุ

2. แบ่งปันความรู้ (K-sharing)         เพื่อถ่ายทอดความรู้จาก         มีการสรุปรายงาน

                                                การประชุมสัมมนา                จากผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา

3. รดน้ำผุ้ใหญ่ในวันสงกรานต์         เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมอัน        บุคลากรและนิสิตได้ร่วมรด  

                                               ดีงามของไทย                      น้ำคณบดีและคณาจารย์ผู้

                                                                                        อาวุโสของคณะ

4. สหเวชสัมพันธ์ 48                     เพื่อสร้างความสัมพันธ์           มีกิจกรรมแข่งขันกีฬา

                                                อันดีระหว่างบุคลากรใน           และงานเลี้ยงสังสรรค์

                                                คณะ   

5. วันสถาปนาคณะสหเวช               เพื่อให้บุคลากรและนิสิต          มีการทำบุญเลี้ยงเพลพระ

    ศาสตร์                                   ได้ร่วมกันทำบุญในวัน

                                                คล้ายวันสถาปนาคณะฯ

6. ออฟฟิศสัมพันธ์                        เพื่อสร้างความสัมพันธ์ดี         มีกิจกรรมสังสรรค์ระหว่าง

                                                ระหว่างคณะ                         คณะพยาบาล สหเวชฯ

                                                                                         และคณะทันตแพทยฯ

7. ออฟฟิศแจ่มใส                         เพื่อให้บุคลากรมีสุขภาพ         มีการออกกำลังในวันพุธ

                                                แข็งแรง                               ของสัปดาห์

8. เสวนาภาษาออฟฟิศ                  เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมี         มีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่

                                                ส่วนร่วมในการบริหารงาน        เข้าร่วมเสวนาภาษาออฟ

                                                งาน                                   ฟิศ

9. พัฒนาข้อมูลตามมาตรฐาน          เพื่อพัฒนาระบบข้อมูล           มีการรวบรวมข้อมูลของ

    PSO                                      ของหน่วยงาน                      สำนักงานเลขานุการ

                                                                                        เพื่อจัดทำฐานข้อมูล

10. จัดทำปฏิทินโครงการ                เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ    ไม่ได้ดำเนินการ

      กิจกรรม/ของคณะ                    กิจกรรมของคณะ

11. จัดทำระบบฐานข้อมูลการเงิน      เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการ       มีการจัดทำฐานข้อมูล

      และงบประมาณ                       การตัดสินใจของผู้บริหาร       ใน data online

12.  วิเคราะห์และประเมินสภาพทาง   เพื่อวิเคราะห์และประเมิน        มีการจัดทำรายงานการ

       การเงิน                                 สภาพทางการเงินของ           ใช้จ่ายเงินรายไตรมาส 

                                                 คณะ 

13. ศึกษาดูงานการประกันคุณภาพ     เพื่อแลกเปลี่ยนความคิด        มีการศึกษาดูงาน QA

     ของสำนักงานเลขานุการ             และประสบการณ์ระหว่าง        ของสำนักงาน

                                                  สำนักงานเลขานุการ             เลขานุการ 2 แห่ง

14. พัฒนา 5 ส. อย่างยั่งยืน             เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม       มีการทำกิจกรรม 5 ส.

                                                 ทางกายภาพของคณะ            อย่างต่อเนื่อง 

         โครงการที่สำนักงานเลขานุการฯ เป็นเจ้าภาพหลักทั้ง 14 โครงการ จะมีการสรุปเป็นรูปเล่มและนำผลการดำเนินงานที่ผ่านมาปรับปรุงเพื่อพัฒนาโครงการในปี 49 ต่อไป

                                                                                                             บอย

 ชุมชนสำนักงานเลขานุการ  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (0)