เครือข่ายกลุ่มองค์กรการเงิน 3 ตำบล ลงพื้นที่ ตำบลบางจาก ( 4 ฐานการเรียนรู้ )

วันนี้หน่วยการจัดการความรู้ ม.วลัยลักษณ์ ทีมวิจัยจาก ม.วลัยลักษณ์ และตัวแทนชุมชนจากตำบลกะหรอ คุณสมรัก ใจกล้า หมู่ที่ 1 คุณมนตรี บุญวรรญ หมู่ที่ 9 ได้เข้าร่วมสังเกตการการประชุมที่ตำบลบางจาก โดยมีเป้าหมายของการประชุมในวันนี้คือ จะมีการเรียนรู้ของชุมชนในตำบลบางจาก โดยแบ่งเป็น 4 ฐาน การเรียนรู้ดังนี้ คือ
   1. กลุ่มการเรียนรู้การจัดการบัญชี
   2. บทบาทของคณะกรรมการกลุ่ม
   3. การจัดการสินเชื่อ
   4. ระบบการติดตามและตรวจสอบสินเชื่อ
สรุปผลการเรียนรู้ทั้ง 4 ฐานได้ดังนี้คือ
1. กลุ่มการจัดทำบัญชี โดยมอบหมายให้ หมู่ 7 เป็นพี่เลี้ยงในการให้ความรู้เรื่องการจัดทำบัญชี เพราะเป็นกองทุนที่มีความเข้มแข็งมากที่สุด แต่ก็ยังเจอปัญหาในการจัดทำบัญชี ทางกลุ่มจึงเสนอให้มีการจัดอบรมเพิ่มเติมให้กับเจ้าหน้าที่บัญชีในกองทุน ให้มีการจัดรูปแบบบัญชีเป็นรูปแบบเดียวกันทั้ง 11 หมู่บ้าน ในการรับ-จ่าย เงินแต่ละครั้ง จะต้องมีหลักฐานการรับ-จ่ายเงินให้ถูกต้อง เพื่อเป็นการป้องกันข้อผิดพลาดและสามารถตรวจสอบได้ ลงบัญชีที่เป็นปัจจุบันไม่มีการค้างทิ้งไว้ลงสิ้นเดือน  และเก็บเป็นที่เป็นทาง ถือเป็นหัวใจของการจัดทำบัญชี
2. บทบาทของคณะกรรมการกลุ่ม จะต้องปรับฐานความรู้ หลักเกณฑ์ กติกาต่าง ๆ ของคณะกรรมการให้มีความใกล้เคียงกันหรือเหมือนกันทุกหมู่บ้าน  กลุ่มที่เข้มแข็งจะหนุนเสริมกลุ่มที่ไม่เข้มแข็งได้อย่างไร ควรจัดให้มีกรรมการตำบลซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนจากทุกหมู่บ้าน โดยจะมีหน้าที่ในการเชื่อมและประสานในเรื่องต่างๆ
3. การจัดการสินเชื่อ มีขั้นตอนในการกู้เงินรวมถึงเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการกู้เงิน ผู้ที่จะกู้เงินจะต้องเตรียมหลักฐานต่าง ๆ มาให้ครบและทำตามขั้นตอนของกองทุนที่กำหนดไว้ เมื่อลูกหนี้ผิดสัญญา ก็จะดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้วางไว้
4. การติดตามและการตรวจสอบ ความต้องการของชุมชน อยากให้ภาครัฐช่วยเหลือให้คำปรึกษาในการติดตามหนี้ และการให้ความรู้เมื่อมีการฟ้องร้อง แนวทางการจัดการกับลูกหนี้ที่มีเงินแล้วไม่ยอมจ่ายชำระหนี้ รวมถึงการแก้ไขปัญหากับคณะกรรมการที่ไม่ค่อยตรงต่อเวลา
แนวทางการแก้ปัญหา คือ 1)เรียกสมาชิกที่ผิดสัญญามาพบเพื่อหาสอบถามปัญหา 2)ประกาศชื่อขึ้นป้ายหลังจากมีการส่งหนังสือทวงหนี้ 3 ครั้ง 3)ประนอมหนี้ด้วยการผ่อนส่งตามความเหมาะสม 4)ตัดสิทธิเกี่ยวกับสวัสดิการ ผู้กู้และผู้คำประกัน
และในวันนี้ คุณสมรัก ใจกล้า ก็ได้ออกไปพูดเกี่ยวกับตำบลกะหรอของเราว่าตอนนี้ทางตำบลได้จัดตั้งกองทุนสัจจะลดรายจ่ายวันละ 1 บาทเพื่อทำสวัสดิการภาคประชาชนด้วย และชุมชนก็ให้ความร่วมมือเกินเป้าที่ตั้งไว้  พี่ภีมยังเสนอให้ตำบลบางจากไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับกองทุนนี้ด้วยเพื่อจะได้กลับมาขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นในตำบลบางจากต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ตำบลกะหรอ กิ่งอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราชความเห็น (0)