การเรียนแบบร่วมมือ (Co-operative Learning)

somtawin
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การเรียนแบบร่วมมือ หลักการ หน้าที่ของครูผู้สอน

  GotSmiley for FREE! Click Here   หลักการ   GotSmiley for FREE! Click Here  

  1.      การทำงานในชีวิตจริงเป็นการทำงานร่วมกับผู้อื่น ผู้เรียนจึงควรได้ฝึกการทำงานแบบร่วมมือเพื่อเป็นการเตรียมผู้เรียนให้รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น

  2.      การทำงานเป็นทีมเป็นลักษณะหนึ่งของการทำงานของนักวิทยาศาสตร์

3.      การเรียนแบบร่วมมือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนทุกคนและต้องลงมือทำงานกับเพื่อนสมาชิกอย่างจริงจัง จึงเป็นการสนับสนุนให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางวิธีหนึ่ง

4.      การเรียนแบบร่วมมือทำให้ผู้เรียนทุกคนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและช่วยกันทำความเข้าใจสิ่งที่เรียน ทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพวิธีหนึ่ง

  หน้าที่ของครูผู้สอน

1.      จัดกลุ่มผู้เรียนให้มีสมาชิกแตกต่างกัน กลุ่มละประมาณ 3-5 คน  

2.      ทบทวนบทบาทของการทำงานกลุ่ม หน้าที่ของสมาชิก การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นต้น

3.      ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการเรียนให้เข้าใจชัดเจน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาในบทเรียนที่ต้องศึกษา

  4.      ให้ความร่วมมือกลุ่มในการทำงาน

5.      วัดและประเมินผล

6.      ให้การเสริมแรงเพื่อสร้างกำลังใจ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ขุมทรัพย์ความรู้KMความเห็น (1)

seenam
IP: xxx.181.192.54
เขียนเมื่อ 

รบกวนอธิบายให้กระจ่างชัดกว่านี้จะเป็นพระคุณอย่างสูง