คณิตศาสตร์ นักเรียนต้องเรียนซ่อมเสริมมากที่สุด

somtawin
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีนักเรียนต้องเรียนซ่อมเสริมมากที่สุด ถึงร้อยละ 22.70 ขณะที่กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา มีนักเรียนเรียนซ่อมเสริมน้อยที่สุด เพียงร้อยละ 4.54
ผลสำรวจการจัดการเรียนซ้ำชั้นของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2548 สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดำเนินการ เพื่อติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาว่า มีการนำแนวปฏิบัติเรื่องการเรียนซ้ำชั้นไปปฏิบัติหรือไม่ โดยทางสำนักวิชาการฯ ได้ทำการสำรวจผ่านทางเว็บไซต์ www.obec.go.th ซึ่งมีสถานศึกษาส่งแบบสำรวจคืนมา 457 โรง

ซึ่งจากการสำรวจพบว่า ในส่วนของการจัดการเรียนซ่อมเสริมรายวิชา และสอบแก้ตัว พบว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีนักเรียนต้องเรียนซ่อมเสริมมากที่สุด ถึงร้อยละ 22.70 ขณะที่กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา มีนักเรียนเรียนซ่อมเสริมน้อยที่สุด เพียงร้อยละ 4.54 นอกจากนี้ ยังพบอีกว่านักเรียนในระดับชั้น ม.2 ต้องเรียนซ่อมเสริมมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 26.74 ขณะที่นักเรียนชั้น ป.2 มีนักเรียนเรียนซ่อมเสริมน้อยที่สุด เพียงร้อยละ 1.09 เท่านั้น

ในส่วนของการจัดการเรียนซ้ำชั้นรายวิชา พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีจำนวนนักเรียนต้องเรียนซ้ำชั้นมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 19.27 เมื่อสำรวจถึงระดับชั้นที่มีนักเรียนเรียนซ้ำชั้นมากที่สุด คือ ระดับชั้น ม.2 คิดเป็นร้อยละ 26.57 ส่วนเรื่องการจัดการเรียนซ้ำชั้น ผลการสำรวจระบุว่า ทุกระดับชั้นมีนักเรียนที่ต้องเรียนซ้ำชั้น โดยนักเรียนชั้น ป.1 มีนักเรียนต้องเรียนซ้ำชั้นมากที่สุด คือ ร้อยละ 22.86 และยังพบว่าในระดับช่วงชั้นที่ 1 คือ ป.1-ป.3 จะมีจำนวนนักเรียนต้องเรียนซ้ำชั้นมากที่สุดถึงร้อยละ 40.62 เมื่อสำรวจถึงจำนวนนักเรียนที่ต้องเรียนซ้ำชั้นตามข้อกำหนดของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พบว่ามีจำนวนนักเรียนที่ต้องเรียนซ้ำชั้น 276 ราย ส่วนสาเหตุที่ทำให้ต้องเรียนซ้ำชั้น มีถึงร้อยละ 78.99 ที่ระบุว่า มาจากการที่นักเรียนขาดเรียนเป็นประจำ นักเรียนมีความบกพร่องทางสมอง ร้อยละ 15.22 นักเรียนมีโรคประจำตัวร้อยละ 3.26 และผู้ปกครองยินยอมให้เรียนซ้ำชั้น ร้อยละ 2.54 

  GotSmiley for FREE! Click Here     GotSmiley for FREE! Click Here   

ที่มา  หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ      ฉบับ วันจันทร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ขุมทรัพย์ : คณิตศาสตร์ความเห็น (0)