สรุปผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป ปี 2553

สรุปผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป ปี 2553

        ประวัติส่วนตัว

ชื่อ – สกุล        นายอุดมพร   สารีกิจ                             

วัน เดือน ปีเกิด    :  3  มกราคม  พ.ศ. 2522   

ชื่อบิดา            :  นายสอาด  สารีกิจ                              

ชื่อมารดา         :  นางสินเทา  ดีจริง 

ภูมิลำเนา         บ้านเลขที่  89  หมู่ที่ 1  ตำบลจำลอง  อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

ที่อยู่ปัจจุบัน       :  บ้านเลขที่  44  หมู่ที่ 3  ตำบลขวัญเมือง   อำเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 ประวัติการศึกษา

          1. ระดับประถมศึกษา  โรงเรียนวัดรัตนาราม  ตำบลจำลอง  อำเภอเสวงหา  จังหวัดอ่างทอง  ปี พ.ศ.2534     

2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม  ตำบลโคกพุทรา  อำเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง        ปี พ.ศ.2537

          3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร  ตำบลถอนสมอ  อำเภอท่าช้าง  จังหวัดสิงห์บุรี  ปี พ.ศ.2540

          4. ระดับปริญญาตรี  สาขาศิลปะศาสตร์บัณฑิต โปรแกรมการพัฒนาชุมชน  สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ปี พ.ศ.2544

          5. ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   ปี พ.ศ.2546

  ประวัติการทำงาน

          - ครูประกาศนียบัตรอาชีพ  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอมหาราช (พฤศจิกายน 2544-สิงหาคม 2545)

          - ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอบางปะหัน

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   (สิงหาคม 2545-ตุลาคม 2548)

          - พนักงานราชการทั่วไป ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน         อำเภอบางปะหัน  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (1 พฤศจิกายน  2548-มีนาคม 2551)

          - พนักงานราชการทั่วไป ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางปะหัน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (มีนาคม 2551-ปัจจุบัน)

 ความสามารถพิเศษ

          1. เป็นวิทยากรกระบวนการ ,วิทยากรยุวกาชาดนอกโรงเรียน ,วิทยากร ICT ชุมชน ,วิทยากรทักษะชีวิตการป้องกันการติดเชื้อ H.I.V. ในสถานศึกษา กศน.

          2. พิธีกร , ผู้ดำเนินรายการ , นักจัดรายการวิทยุ

          3. การประสานงานองค์กรภาคีเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

          4. จัดทำหลักสูตรกิจกรรมค่ายฯ

 ผลการปฏิบัติงาน

                 การปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป นายอุดมพร   สารีกิจ  ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อจัดกิจกรรมการศึกษานอกนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย      ในพื้นที่อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรับผิดชอบพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล     บางปะหัน และองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ โดยได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบาย    และเกิดประโยชน์แก่ประชาชนสูงสุด รวมถึงกิจกรรมโครงการพิเศษ การจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย และได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตลอดปีงบประมาณ 2552   โดยแยกรายละเอียดออกเป็นหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

                 1. การศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สายสามัญ)

                2. การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ 

                3. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

                4. การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

                5. การศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                6. การดำเนินงานโครงการพิเศษ

                7. การดำเนินการพัฒนาศูนย์การเรียนชุมชน

                8. การสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานเครือข่าย

                9. การเข้ารับการพัฒนาตนเองในหลักสูตรต่าง ๆ

    1. การจัดการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพื้นฐาน (สายสามัญ)

                 การดำเนินการจัดการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สายสามัญ) และเป็นกิจกรรมตามโครงการยกระดับการศึกษาในวัยแรงงาน ตามกลยุทธ์ระดับแผนงาน การให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึง      และสร้างความเสมอภาคในการรับบริการทางการศึกษา เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการจัดกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้รับบริการ รวมทั้งการที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อดำเนินการในด้าน     ความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจนจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และเปิดโอกาสให้กับผู้ขาดโอกาส ผู้ด้อยโอกาส และผู้พลาดโอกาสทางการศึกษา    ได้เข้ารับการศึกษา    

กศน.อำเภอบางปะหัน มอบหมายให้ดำเนินการจัดการศึกษาฯ ในพื้นที่รับผิดชอบจำนวน 2 ตำบล   คือ ตำบลบางปะหัน และตำบลบางเดื่อ โดยมีการประชาสัมพันธ์การรับสมัคร จัดการศึกษาสายสามัญ / รวมทั้งจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ  ผู้ที่ลงทะเบียนเรียน            เป็นกลุ่มเป้าหมายในวัยแรงงาน ประชาชนทั่วไป อายุ 15 ปีขึ้นไป และผู้สูงอายุ 

  มีผู้ลงทะเบียนเรียนสรุปได้ดังนี้

 

หลักสูตรที่จัดการศึกษา

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย

รวม

ภาคเรียนที่ 2/2552

พ.ศ.2544

-

4

6

10

พ.ศ.2551(นำร่อง)

7

21

30

58

พ.ศ.2551(ทั่วประเทศ)

-

-

-

0

ภาคเรียนที่

1/2553

พ.ศ.2544

-

-

2

2

พ.ศ.2551(นำร่อง)

4

4

6

14

พ.ศ.2551(ทั่วประเทศ)

4

14

27

45

 รวม

15

43

71

129

มีการดำเนิน การสำรวจกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้ข้อมูลสรุปผลการสำรวจข้อมูล จปฐ. จากองค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหัน องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะหัน

                มี การประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา โดยขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหัน และองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ การจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ติดประกาศ ตามสถานที่ต่าง ๆ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ       การจัดทำเอกสารแผ่นปลิวแจกในการดำเนินการจัดกิจกรรม กศน.และการเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานเครือข่าย และการขอความร่วมมือ จากองค์กรผู้นำชุมชน อาสาสมัคร กศน. และบุคลากร เครือข่าย กศน

                ได้ดำเนิน  การรับสมัคร/รับลงทะเบียนเรียน  ให้กับผู้เรียน ตามคำสั่งศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางปะหัน

                 นอกจากการดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ แล้ว ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ทาง กศน.อำเภอบางปะหัน ดำเนินการจัดโดยการนำนักศึกษากลุ่มตำบลบางเดื่อ เข้าร่วม และข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้เป็น ผู้ดำเนินรายการในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552    คือ  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 2/2552   กศน. อำเภอบางปะหัน   เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2552       ณ ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลขวัญเมือง อำเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และการดำเนินการจัดทำ โครงการพัฒนาผู้เรียนปรับพื้นฐานความรู้ ความคิด         ภาคเรียนที่ 1/2553 มีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2553     ณ ห้องประชุม กศน.ตำบลขวัญเมือง

         ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แจ้งเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี  และเป็นการดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนนโยบาย 3 D  ของกระทรวงศึกษาธิการที่มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมให้กับผู้เรียน       ที่ลงทะเบียนเรียน  ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 และ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ดังนี้

1. โครงการค่ายวิทยาสาสตร์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2/2553 วันที่ 12-13 ธันวาคม พ.ศ.2553  ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา (รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการดำเนินงาน โครงการค่าย            วิทยาศาสตร์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2/2553)   

2. โครงการค่ายพัฒนาคุณภาพผู้เรียน “การสร้างความสุข ในชีวิต ด้วยคุณธรรม 9 ประการ”ปี 2553 วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ.2553 ณ วัดเนรัญชนาราม  ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี (รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการดำเนินงาน โครงการค่ายพัฒนาคุณภาพผู้เรียน “การสร้างความสุขในชีวิต ด้วยคุณธรรม 9 ประการ” ปี 2553)

3. การนำนักศึกษา กศน.ตำบลบางเดื่อ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    โครงการค่ายพัฒนาผู้เรียน “ผนึกใจ ต้านภัยยาเสพติด” วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 ณ ค่ายลูกเสือเสือป่า จังหวัดระบุรี

  4. การนำนักศึกษา กศน.ตำบลบางเดื่อ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน “รักการอ่าน” วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2553         ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 ได้ร่วมเป็นกรรมการดำเนินการสอบวัดผล/ประเมินผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2552 และภาคเรียนที่ 1/2553   ตามคำสั่งศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา  ตามอัธยาศัยอำเภอบางปะหัน

คำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประจำปีงบประมาณ 2553

 1. คำสั่งศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางปะหัน            ที่ 10/2553  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลปลายภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2552  ลงวันที่ 19     กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553

2. คำสั่งศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางปะหัน               ที่ 17/2553  เรื่อง ทำทะเบียนประเมินผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2552   ลงวันที่        12 มีนาคม พ.ศ. 2553   

3. คำสั่งศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางปะหัน            ที่ 20/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจข้อสอบซ่อม และทำทะเบียนประเมินผล  การเรียน  ลงวันที่ 22 มีนาคม            พ.ศ.2553

4. คำสั่งศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางปะหัน             ที่ 52/2553  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลปลายภาคเรียน         ประจำภาคเรียนที่ 1/2553  ลงวันที่  13 กันยายน พ.ศ.2553

5. คำสั่งศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางปะหัน               ที่ 56/2553  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบซ่อมวัดผลปลายภาคเรียน   ประจำภาคเรียนที่ 1/2553  ลงวันที่  4 ตุลาคม พ.ศ.2553

6. คำสั่งศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางปะหัน            ที่ 58/2553  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจข้อสอบซ่อม                     หลักสูตร พ.ศ.2544 และทำทะเบียนประเมินผลการเรียน  ประจำภาคเรียนที่ 1/2553  ลงวันที่ 5 ตุลาคม  พ.ศ.2553

7. หนังสือ (บันทึกข้อความ) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   อำเภอบางปะหัน ที่ ศธ 0210.4807/31 ลงวันที่  2 มีนาคม 255  เรื่อง ขออนุญาต     เดินทาง    ไปราชการ (ตรวจกระดาษคำตอบ การสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2552)

 2. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ

                การจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ กลยุทธ์ระดับแผนงาน มีการพัฒนาและขยายแหล่ง       การเรียนรู้ไปสู่ชุมชนทุกด้าน  มีการพัฒนาหลักสูตร  การใช้สื่อในการดำเนินงานให้เกิดความเหมาะสม      กับวิถีและความเป็นอยู่ของกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนากระบวนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ขอความสนับสนุนจากองค์กรเครือข่ายในด้านงบประมาณและสถานที่ มีการวัดผลประเมินผลติดตามผล  ข้อบกพร่องต่าง  ๆ  ในการดำเนินกิจกรรม  การเรียน  การสอน  นำไปแก้ไข ในข้อผิดพลาด

          ในปีงบประมาณ 2553 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ จำนวน 1 โครงการ คือโครงการพัฒนาอาชีพการทำอาหารไทย ปี 2553              มีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เมื่อ วันอังคาร ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2553 ณ ตลาดสดนครใน เทศบาลตำบลบางปะหัน ตำบลขวัญเมือง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเรียนรู้ประสบการณ์ตรง     วันพฤหัสบดี ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2553 ณ สถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จ     ในจังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดสิงห์บุรี    โดยมี   ผู้เข้าร่วมกิจกรรม    ครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 20 คน ใช้งบประมาณ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ (งบดำเนินงาน) ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางปะหัน จำนวน 14,000 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)   (รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาอาชีพการทำอาหารไทย ปี 2553)

3. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

        งานการศึกษานอกระบบ เพื่อการพัฒนาทักษะชีวิต  กลยุทธ์ระดับแผนงาน       มีการขยายเครือข่ายสู่ชุมชน ด้านกระบวนการเรียนการสอนโดยทั่วถึงและครอบคลุม    ทุกพื้นที่   พัฒนาหลักสูตรการสร้างดำเนินกิจกรรมให้เกิดความเหมาะสมและตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ให้ความสำคัญของกลุ่มเป้าหมายที่ได้ทำกิจกรรมต่าง  ๆ  โดยการติดตามและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ได้รับความสนับสนุนจากเครือข่ายต่าง  ๆ        ในการจัดกิจกรรมเป็นอย่างดี ผู้รับบริการเข้าถึงหลักการดำเนินทักษะชีวิตที่มีความสุขและเป็นประโยชน์         ในปีงบประมาณ 2553 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม จำนวน 1 โครงการ คือ  โครงการค่ายทักษะชีวิตการป้องกันโรคเอดส์สำหรับนักศึกษา กศน. ปี 2553         ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต              ตามโครงการค่ายทักษะชีวิตการป้องกันโรคเอดส์สำหรับนักศึกษา กศน. ปี 2553  มีการอบรมให้ความรู้     เมื่อวันเสาร์ ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2553  ณ ศูนย์ กศน.ตำบลขวัญเมือง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเรียนรู้ประสบการณ์ตรง  วันอาทิตย์ ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2553 ณ โครงการธรรมรักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นนักศึกษา กศน.อำเภอบางปะหัน หลักสูตรการศึกษา   ขั้นพื้นฐาน ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1/2553   รวมทั้งสิ้น 131 คน ใช้งบประมาณการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (งบดำเนินงาน) ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางปะหัน จำนวน 12,200 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน)    และงบประมาณสนับสนุน      จากองค์กรนักศึกษา กศน.อำเภอบางปะหัน จำนวน 24,400 บาท (สองหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)   รวมทั้งสิ้น 37,700 บาท (สามหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) (รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการค่ายทักษะชีวิตการป้องกันโรคเอดส์สำหรับนักศึกษา กศน. ปี 2553)

 4. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

                งานการศึกษานอกระบบฯ เพื่อการพัฒนาสังคมและชุมชน กลยุทธ์ระดับแผนงาน การเข้าถึง      ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่มีความจำเป็นและต้องการความช่วยเหลือ สร้างองค์กรในการปฏิบัติงานร่วมกันใช้ข้อมูลพื้นฐานร่วมกันและขยายแหล่งเรียนรู้ไปพร้อม  ๆ  กับชุมชน       ให้ผู้เข้าอบรมมีส่วนขยายผลการเรียนรู้ไปยังชุมชนของตนเองอย่างเป็นขั้นตอน และมีคุณภาพจริง            ส่งเสริมให้ชุมชนและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ในปีงบประมาณ 2553 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม จำนวน 5 โครงการ ดังนี้

         1.  โครงการอบรมประชาชนเพื่อสิทธิ์ จิต กาย สำหรับผู้สูงอายุ ในเขต อบต.บางเดื่อ  ปี 2553  ได้ดำเนินการอบรมให้ความรู้เมื่อ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553         ณ กรุงเทพมหานคร    โดยมี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นประชาชนผู้สูงอายุในเขตตำบล     บางเดื่อ           รวมทั้งสิ้น 62 คน ใช้งบประมาณการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม   และชุมชน (งบดำเนินงาน) ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางปะหัน     จำนวน 25,000 บาท  (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) (รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการดำเนินงาน โครงการอบรมประชาชนเพื่อสิทธิ์ จิต กาย สำหรับ    ผู้สูงอายุ ในเขต อบต.บางเดื่อ ปี 2553)

       2. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่สังคมผู้สูงอายุ “คุณธรรมวิถีพุทธ วิถีไทย”  ปี 2553 ได้ดำเนินการอบรมให้ความรู้เมื่อ วันอาทิตย์ ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2553  

ณ ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลขวัญเมือง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    และกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่ ณ จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง โดยมี           ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นประชาชนผู้สูงอายุ   ชมรมผู้สูงอายุศูนย์การเรียนชุมชนตำบล      ขวัญเมือง   รวมทั้งสิ้น 113 คน ใช้งบประมาณการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน(งบดำเนินงาน) ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางปะหัน    จำนวน 40,000 บาท  (สี่หมื่นบาทถ้วน)

(รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่สังคม        ผู้สูงอายุ“คุณธรรมวิถีพุทธ วิถีไทย”  ปี 2553)

        3. โครงการพัฒนาบุคลากรเครือข่าย กศน.ตำบลบางเดื่อ เพื่อการพัฒนาสังคมฯ อย่างต่อเนื่องปี 2553 ได้ดำเนินการอบรมให้ความรู้เมื่อ วันพุธ ที่ 23-24 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และแหล่งเรียนรู้ กศน.ตำบลต้นแบบ จังหวัดนครปฐม,จังหวัดนนทบุรี โดยมี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นคณะกรรมการ กศน.ตำบลบางเดื่อ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ องค์กรผู้นำชุมชน อาสาสมัคร กศน.ตำบลบางเดื่อ ครู กศน.ตำบล    บางเดื่อ   รวมทั้งสิ้น 55 คน ใช้งบประมาณการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน(งบดำเนินงาน)     ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางปะหัน จำนวน 25,000 บาท  (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) (รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรเครือข่าย กศน.ตำบลบางเดื่อ เพื่อการพัฒนาสังคมฯ อย่างต่อเนื่องปี 2553)

          4. โครงการประชุมสัมมนาคลังปัญญาอำเภอบางปะหัน เพื่อการพัฒนาสังคมฯอย่างต่อเนื่อง      ปี 2553 ได้ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการองค์ความรู้ เมื่อวันที่    16-17 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ณ ห้องประชุมโรงแรมนิพนธ์ รีสอร์ท  อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมี ผู้เข้าร่วมกิจกรรม    เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพในเขตอำเภอบางปะหัน รวมทั้งสิ้น 50 คน ใช้งบประมาณการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน  (งบดำเนินงาน) ของศูนย์การศึกษานอกระบบและ  การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางปะหัน จำนวน 50,000 บาท  (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  (รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการประชุมสัมมนาคลังปัญญา   อำเภอบางปะหัน เพื่อการพัฒนาสังคมฯอย่างต่อเนื่อง      ปี 2553)

         5. โครงการพัฒนาสังคมและชุมชนด้วยแหล่งเรียนรู้ราคาถูก : กศน.ตำบลบางเดื่อ ปี 2553        ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้ และกิจกรรมพิธีเปิด กศน.ตำบลบางเดื่อ เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 29 สิงหาคม 2553 ณ กศน.ตำบลบางเดื่อ    อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน  และประชาชนที่เข้าร่วมในพิธีเปิด กศน.ตำบลบางเดื่ออีกจำนวนมาก ใช้งบประมาณ     การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน(งบดำเนินงาน) ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางปะหัน จำนวน 20,000 บาท  (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) (รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาสังคม   และชุมชนด้วยแหล่งเรียนรู้ราคาถูก : กศน.ตำบลบางเดื่อ ปี 2553)

 

5. การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

        งานการศึกษานอกระบบ การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (โครงการอันเนื่อง    มาจากพระราชดำริ) กลยุทธ์ระดับแผนงาน  สำรวจกลุ่มเป้าหมาย  ดำเนินการจัดกิจกรรมตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  โดยขอความร่วมมือกับเครือข่ายร่วมจัดกิจกรรม  ในปีงบประมาณ 2553 ได้ดำเนินการ  จัดกิจกรรม จำนวน  2 โครงการ ดังนี้

      1. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลบางเดื่อ ปี 2553  ได้ดำเนินการมีการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เมื่อ วันพฤหัสบดี      ที่ 20 พฤษภาคม 2553 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพะนครศรีอยุธยา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นประชาชนทั่วไปในเขตตำบลบางเดื่อ รวมทั้งสิ้น 100 คน โดยใช้งบประมาณการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (งบดำเนินงาน) ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอบางปะหัน จำนวน 11,300 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน)              (รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลบางเดื่อ ปี 2553)

      2. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตำบล ขวัญเมือง ตำบลบางปะหัน ตำบลเสาธง และตำบลทางกลาง ปี 2553   ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เมื่อและการเรียนรู้นอกสถานที่ จำนวน 2 รุ่น  คือ

รุ่นที่ 1 วันจันทร์ ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2553   (กลุ่มเป้าหมายประชาชนตำบลขวัญเมือง และตำบล      บางปะหัน) จัดกิจกรรม ณ  ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลขวัญเมือง  อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และแหล่งเรียนรู้ โครงการฟาร์มตัวอย่าง (โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ)  ตำบลสีบัวทอง  อำเภอแสวงหา  จังหวัดอ่างทอง

รุ่นที่ 2  วันอังคาร ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2553  (กลุ่มเป้าหมายประชาชนตำบลเสาธง และตำบล          ทางกลาง)    จัดกิจกรรม ณ  ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลเสาธง  อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา       และแหล่งเรียนรู้   โครงการฟาร์มตัวอย่าง (โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าฯ      พระบรมราชินีนาท)  ตำบลสีบัวทอง  อำเภอแสวงหา  จังหวัดอ่างทอง

โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 400 คน (เป็นประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ตำบลบางปะหัน จำนวน 100 คน) ใช้งบประมาณการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางปะหัน จำนวน 45,200 บาท (สี่หมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)  (รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลขวัญเมือง ตำบลบางปะหัน ตำบลเสาธง และตำบลทางกลาง ปี 2553)

  

6. การดำเนินงาน ส่งเสริมให้เครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

นอกจากงานหลักการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ยังมีงานการศึกษานอกระบบ    และการศึกษาตามอัธยาศัย ที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน รวมทั้งเป็นการดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วน ที่ทางหน่วยงานระดับเหนือขึ้นไปให้ดำเนินการ ตามกลยุทธ์ระดับแผนงาน  ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  สร้างคว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สาระดี ๆ เพื่อชาว กศน.

คำสำคัญ (Tags)#สรุปผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป ปี 2553

หมายเลขบันทึก: 408402, เขียน: 14 Nov 2010 @ 21:31 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 23:11 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

สรุปประวัติและผลงานได้ชัดเจนดีครับ

มาเยี่ยมชมผลงานครับ

ขอขอบพระคุณทุกท่านครับ

มีโอกาสอยากได้ช่วยงานครูหยุยครับ

ขอข้อมูลติดต่อครูหยุยได้สะดวกบ้างนะครับ

เพื่อนท่เรียนท่าช้าง
IP: xxx.46.23.122
เขียนเมื่อ 

ไม่น่าเชื่อนายก็เป็นครู