จากการที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการจัดการความรู้มาระยะหนึ่งแล้ว   พบปัญหาการจดบันทึกเป็นจุดอ่อนที่เห็นได้ชัดเจนมาก โดยเฉพาะเมื่อมีการ ลปรร. ในวงการสัมมนา มีการพูดคุยได้หลายประเด็นมากแต่ไม่สามารถบันทึกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเวทีได้ครบถ้วนทำให้สาระสำคัญที่เป็น tacit  knowledge ไม่ได้บันทึกไว้  กรมฯจึงได้มีการเสริมทักษะในเรื่องการบันทึกให้แก่จังหวัดนำร่องในปี 2548 โดยอาจารย์ทรงพล เจตนาวณิชย์ได้มาเป็นวิทยากรให้เมื่อเดือนตุลาคม 2548  แต่ก็ยังพบปัญหานี้เกิดขึ้นอีกและอีก 9 จังหวัดนำร่องใหม่ยังไม่ได้รับการเสริมทักษะในเรื่องนี้มาก่อน

     ดังนั้นทีม KM กรมฯ และจังหวัดนำร่อง จึงมีความเห็นร่วมกันว่าควรมีการฝึกทักษะในเรื่องนี้แก่คุณลิขิต ของจังหวัดนำร่อง 18 จังหวัดและกอง/สำนักในส่วนกลาง รวมประมาณ 40 คนในวันที่ 20-21 สิงหาคม 2549 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและฝึกทักษะในการจดบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ จากการจัดการความรู้แก่คุณลิขิต โดยกำหนดเงื่อนไขว่าคุณลิขิตที่มาร่วมต้องร่วมอยูในกระบวนการKM มีความสนใจในการจดบันทึก หลังจากการสัมมนาแล้ว ต้องเปิดบล็อกของตนเองหรือหน่วยงาน และต้องทำหน้าที่ในการขยายผลเพื่อพัฒนาเพื่อนร่วมงานในหน่วยงานต่อไป

     ทีมวิทยากรได้รับความกรุณาจากคณาจารย์จาก มสธ. ซึ่งท่านมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการจัดสัมมนาในลักษณะนี้มาแล้ว มี 4 ท่านคือ

            1. รศ.ดร.พรทิพย์  อุดมสิน

            2. รศ.ดร.เบญจมาศ  อยู่ประเสริฐ

            3. รศ.บำเพ็ญ  เขียวหวาน

            4.  ผศ.ดร.ธิติพัฒน์  เอี่ยมนิรันดร

      เนื้อหาที่จะเพิ่มทักษะได้แก่  แนวคิดพื้นฐานความรู้ ประเภทและแหล่งความรู้ ทักษะการสื่อสารเพื่อการจัดการความรู้ การเขียนบทความ การสกัดความรู้จากเอกสารวิชาการ การดึงความรู้จากเวทีเสวนา หลักการฟัง การถาม และการจับประเด็น การจับประเด็นโดย Mindmap การถอดความรู้จากผู้รู้ การจับประเด็นและการประมวลความรู้จากสื่อ  วิธีการที่ใช้คือการฝึกปฏิบัติจริงด้วย

     ดิฉันหวังว่าเมื่อเสร็จสิ้นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้แล้ว จะได้นัก blogger ไฟแรงมาเสริมสร้างชุมชน นักส่งเสริมการเกษตร และการจัดการความรู้ ให้คึกคัก และทำให้วง ลปรร. มีสีสัน เนื้อหาที่น่าสนใจต่อไป    ท่านใดมีความคิดเห็นดี ๆ   เกี่ยวกับคุณลิขิต  เชิญ ลปรร.ได้เลยคะ