เด็กไทยทำได้ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปี 2549

จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเด็กไทยทำได้ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ - นำนักเรียนแกนนำเด็กไทยทำได้ฯ 7 จังหวัด

สวัสดีค่ะขอเล่าเรื่องเด็กไทยทำได้ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  ศูนย์อนามัยที่ 6ซึ่ง เน้นพัฒนาศักยภาพของนักเรียน 3 ด้านในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพคือ  อาหารสะอาดปลอดภัย  สุขาน่าใช้  และเด็กไทยฟันดี    โดยที่ปี 2549 มีเป้าหมายให้โรงเรียนเข้าร่วมโครงการฯ อย่างน้อย  สพทละ  20 โรงเรียน  ซึ่งมีตัวชี้วัดหลักคือ  โรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานอย่างน้อยร้อยละ 80    ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ    ตัวชี้วัดรองคือ   โรงเรียนมีชมรมเด็กไทยทำได้ที่ดำเนินการเรื่อง  อาหารสะอาดปลอดภัย  สุขาน่าใช้  และเด็กไทยฟันดี ร้อยละ  100 ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ        สำหรับเป้าหมายของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพปีงบประมาณ 2549  ตัวชี้วัดหลักคือ  โรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้ง 3 ระดับร้อยละ 75  ตัวชี้วัดรองคือ โรงเรียนผ่านเกณฑ์ระดับทอง ร้อยละ 30     การดำเนินกิจกรรมหลักที่ได้ดำเนินการตามพันธกิจหลักของกรมอนามัย 3 ด้านคือ1.ด้านการถ่ายทอด    1.1 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดำเนินงานเด็กไทยทำได้ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับจังหวัด/อำเภอ และโรงเรียน จำนวน   7  จังหวัด  1.2 จัดดำเนินการค่ายต้นแบบเด็กไทยทำได้ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  เพื่อพัฒนาให้นักเรียนแกนนำ ป. 4-5 สามารถเขียนโครงงานและตั้งชมรมดำเนินกิจกรรมอาหารสะอาดปลอดภัย  สุขาน่าใช้  และเด็กไทยฟันดี   7 จังหวัด  7 โรงเรียน    1.3 ออกชี้แจงบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สสอ.  รพช.  รพท.  ที่เป็นเครือข่ายเมืองน่าอยู่ฯ  ร่วมกับโครงการเมืองน่าอยู่   เพื่อสนับสนุนให้เกิดการดำเนินงานเด็กไทยทำได้1.4   การจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่      1.4.1  จัดนิทรรศการในงาน มหกรรม 30 ปี CCF  ผู้ชม  1,300 คน  1.4.2  จัดนิทรรศการ ในการอบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่ CCF      1.4.3  จัดนิทรรศการในการประชุมสัมมนาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในมุมมองขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (กรมอนามัยพบ อบจ.)   1.5 การเป็นวิทยากร      2. ด้านการสนับสนุนภาคีเครือข่าย   2.1 ก่อตั้งเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยทำได้ฯระดับเขต  ประธานเครือข่ายคือคุณนิยม  เปรมบุญ  จาก สสจ.มหาสารคาม ซึ่งได้มีการเคลื่อนไหวของเครือข่ายโดยส่งผลการจัดกิจกรรมนักเรียนแกนนำพบผู้ว่าของมหาสารคามไปให้จังหวัดอื่นที่ยังทำกิจกรรมไม่ได้ตามกำหนดมีผลทำให้จังหวัดนั้นสามารถจัดกิจกรรมนี้ได้สำเร็จ ซึ่งผู้ว่าราชการแต่ละจังหวัดได้ให้นโยบายขยายการดำเนินงานเด็กไทยทำได้ฯให้ครอบคลุมทุกโรงเรียน และขณะนี้ศูนย์ฯกำลังสนับสนุนให้ประธานเครือข่ายฯส่งข้อมูลความก้าวหน้าของการดำเนินงานเด็กไทยทำได้ฯในจังหวัดต่างๆ ไปให้เครือข่ายทุกคนทั้งทาง Internet และจดหมาย   2.2  สนับสนุนเครือข่ายโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น ดำเนินการเขียนโครงการค่ายต้นแบบเด็กไทยทำได้ฯ ของบประมาณจาก  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)  จัดค่ายต้นแบบเด็กไทยทำได้อีก 7 โรงเรียนในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น  โดยขอนแก่นขยายผลโรงเรียนเด็กไทยทำได้เป็น 106 โรงเรียน  2.3 จัดทำเอกสารนโยบายและแนวปฏิบัติกิจกรรมเด็กไทยทำได้ฯสำหรับบทบาทของ สสจ. และศูนย์อนามัยที่ 6 สนับสนุนจังหวัด จำนวน 350 ชุด  2.4 สนับสนุนงบประมาณ และให้การปรึกษา  แก่จังหวัดเพื่อดำเนินกิจกรรม พานักเรียนแกนนำเด็กไทยทำได้พบผู้ว่าราชการจังหวัด   ปัจจุบันดำเนินการแล้ว 3 จังหวัด คือ มหาสารคาม  อุดรธานี  และหนองบัวลำภู 3. ด้านการศึกษาวิจัย  3.1 ได้เผยแพร่ผลงานวิจัย 2 เรื่อง  ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯคือเรื่อง  การศึกษาการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพจังหวัดขอนแก่น  และเรื่องการถ่ายทอดพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนและเยาวชนด้วยกระบวนการค่ายเยาวชนอัจฉริยะ  3.2 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยพร้อมเขียนโครงร่างวิจัยเรื่อง  ค่ายพ่อแม่ร่วมใจพัฒนาเด็กไทยเป็นอัจฉริยะ  ปัจจุบันกำลังอยู่ในระหว่างเก็บข้อมูลก่อนดำเนินการและรับสมัครกลุ่มตัวอย่างที่จะดำเนินการวิจัย  3.3 ดำเนินการวิจัยเอกสาร และเขียนรายงานวิจัย เรื่องการศึกษาศักยภาพของโรงเรียนในการดำเนินงานเด็กไทยทำได้ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพจังหวัดในเขตรับผิดชอบของศอ.6 กิจกรรมทั้งหมดกำหนดให้แล้วเสร็จในเดือนกันยายน  สำหรับกิจกรรมที่ดำเนินการคือ  - นิเทศติดตามและประเมินรับรอง  7 จังหวัด  13 โรงเรียน จะดำเนินการตอนเปิดภาคเรียน  (มิถุนายน-กรกฎาคม)   - จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเด็กไทยทำได้ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้     - นำนักเรียนแกนนำเด็กไทยทำได้ฯ  7 จังหวัด70 คนเข้าประชุมเพื่อพบนายกรัฐมนตรี   ประมาณกลางเดือนสิงหาคม   - ร้องเพลงร.ร.ส่งเสริมสุขภาพอัดเทป ส่งให้โรงเรียนเครือข่ายต้นแบบ เด็กไทยทำได้ฯ  - ดำเนินโครงการวิจัย เรื่อง ค่ายพ่อแม่ร่วมใจพัฒนาเด็กไทยเป็นอัจฉริยะ  และเรื่องการศึกษาศักยภาพโรงเรียนในการจัดกิจกรรมเด็กไทยทำได้ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  จังหวัดในเขตรับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ 6 โดย     เก็บข้อมูลก่อนดำเนินโครงการ  จัดประชุมครูและพี่เลี้ยงเด็กก่อนเข้าค่าย ( 24 เม.ย 49 ) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการค่ายพ่อแม่ร่วมใจพัฒนาเด็กไทยเป็นอัจฉริยะ  เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพระหว่างดำเนินโครงการ( 25-30 เม.ย 49)  จัดประชุมเด็กและผู้ปกครองเพื่อประเมินผลหลังเข้าค่าย ( ก.ค 2549) เก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลหลังดำเนินการ  และเขียนรายงานวิจัย( สิงหาคม 2549)   วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเอกสาร เด็กไทยทำได้ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ     ออกชี้แจงการดำเนินงาน รร. ส่งเสริมสุขภาพ และโรงเรียนเด็กไทยทำได้ฯร่วมกับงานเมืองน่าอยู่  จ.อุดรธานี  29   เมษายน 2549  เข้าร่วมฟังและให้ข้อเสนอแนะการประชุมนำเสนอผลงานนักเรียนแกนนำเด็กไทยทำได้ ของเครือข่ายโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอำเภอเมืองขอนแก่น วันที่ 31 พ.ค2549 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เด็กไทยทำได้ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปี 2549ความเห็น (3)

กิ๊ก
IP: xxx.121.174.94
เขียนเมื่อ 
ทำรายงานเรื่องนี้หาเนื้อหาที่ไหนคะ
น้องนุ๊ก
IP: xxx.147.54.88
เขียนเมื่อ 
ทำรายงานเรื่องนี้หาเนื้อหาที่ไหนคะ
เขียนเมื่อ 

ขอความอนุเคราะห์เนื้อหาแบบเต็มๆได้หรือเปล่าครับ