สื่อการสอน

สื่อการสอน ดิจิตอล ภาพ เสียง

 สื่อการสอน  ( Instructional   Media )

ความสำคัญของสื่อการสอน

 กระบวนการเรียนการสอน   สื่อจัดว่าเป้นองค์ประกอบสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้การเรียนการสอนครบบริบูรณ์และเป็นตัวชี้ถึงประสิทธิภาพของการเรียนการสอนในครั้งนั้น ๆ  

ประเภทของสื่อการสอน

สื่อการสอนเป็นเสมือนสะพานเชื่อมระหว่างครูผู้สอนและเนื้อหาที่ครูเตรียม เพื่อถ่ายทอดไปสู่ตัวผู้เรียน หากองค์ประกอบของสื่อการสอนขาดไปก็ไม่มีช่องทางใดเลยจะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนได้ สื่อการสอนอาทิเช่น

วัสดุ  ได้แก่  สื่อที่ผลิตขึ้นโดยใช้วัสดุต่าง ๆ เช่น รูปภาพ  แผนภูมิ

อุปกรณ์ ได้แก่  บรรดาเครื่องมือ   อุปกรณ์สำเร็จรูป ทั้งที่สามารถใช้ได้ด้วยตัวของอุปกรณ์นั้น ๆ เอง  เช่น  สื่อของจริงหุ่นจำลอง และสื่อที่ต้องใช้ร่วมกับวัสดุ  เช่น  สไลด์   วีดีทัศน์   ซีดี-รอม  หุ่นจำลองบางชนิด  เป็นต้น

แหล่งความรู้มี  4  ลักษณะ    ได้แก่

  1. แหล่งความรู้ที่เกิดจากครูผู้สอน
  2. แหล่งความรู้ที่เกิดจากผู้เรียน
  3. แหล่งความร้ที่เกิดจากสื่อเป็นศูนย์กลาง
  4. แหล่งความรู้ที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Educational Technolgyความเห็น (0)