โครงการประชาธิปไตยเพื่อชุมชน

อ.ดาธิณี
ประชาชนต้องขวนขวาย ศึกษา พัฒนาตนเอง ใช้สิทธิและหน้าที่พลเมืองที่ดีเข้าไปแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการบริหารประเทศ ในการตัดสินใจ เรื่องการใช้ทรัพยากรของประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ของชุมชน จังหวัด และประเทศ อย่างแข็งขัน และอย่างสม่ำเสมอตลอด ทั้งปีและทุกปีด้วย

ประชาธิปไตย หมายถึง ระบอบการปกครองตนเองของประชาชน ตรงกันข้ามกับระบอบอำนาจนิยม ( เช่น ระบอบราชาธิปไตย , ระบอบเผด็จการทหาร, ระบอบอำมาตยาธิปไตย ) ซึ่งเป็นระบอบปกครองโดยคนเดียว หรือโดยคนกลุ่มน้อย ผู้มีอำนาจมากกว่าประชาชนทั่วไป (เรียกว่า พวกอภิสิทธิชน) ในโลกยุคเศรษฐกิจตลาดเสรีสมัยใหม่ คนส่วนใหญ่ซึ่งเป็นพลเมือง ผู้เสียภาษี(ทั้งทางตรงและทางอ้อม) และเป็นเจ้าของสาธารณสมบัติร่วมกัน เชื่อว่าระบอบประชาธิปไตย เป็นระบอบที่จะสร้างความมีประสิทธิภาพ(ในการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศ) และความเป็นธรรม ได้มากกว่าระบอบอำนาจนิยม ในบางสถานการณ์ ในระบอบอำนาจนิยม อาจจะมีผู้ปกครองที่เป็นคนดีหรือคนเก่งอยู่บ้าง แต่ก็ไม่มีหลักประกันว่า เขาหรือลูกหลาน หรือพรรคพวกเขา ที่ได้ตำแหน่งจากการสืบเชื้อสาย หรือการแต่งตั้ง จะปกครองประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมสำหรับคนส่วนใหญ่เสมอไป เพราะระบบสืบเชื้อสายและแต่งตั้งเป็นระบบที่ไม่แน่นอน และไม่มีประสิทธิภาพ และเพราะว่าการให้คนสืบทอดอำนาจโดยไม่มีการตรวจสอบถ่วงดุลมักนำไปสู่การฉ้อฉลเพื่อประโยชน์ส่วนตน ระบอบประชาธิปไตยดีกว่าระบอบอำนาจนิยมในแง่ที่ว่า มีระบบคัดเลือกผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพกว่า และมีระบบการตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ปกครองมีอำนาจมากจนเกินไปได้ดีกว่า แต่ทั้งนี้ต้องเป็นระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชน มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ไม่ใช้สักแค่มีการเลือกตั้ง แต่ยังมีการซื้อเสียงขายเสียง การโกง การใช้อำนาจและระบบอุปถัมภ์

รูปแบบประชาธิปไตย
ระบอบประชาธิปไตย หรือการปกครองตนเองของประชาชน อาจจะแบ่งเป็น
1.ประชาธิปไตยโดยตรง – ประชาชนมาประชุมกัน อภิปรายและลงคะแนนกัน ในเรื่องสำคัญ เช่น การประชุมเรื่องงบประมาณ กฏหมาย ในระดับท้องถิ่น หรือการลงประชามติในระดับประเทศ เช่น การจะรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
2.ประชาธิปไตยโดยระบบผู้แทน เนื่องจากประเทศส่วนใหญ่มีประชาชนมาก มีความ
ซับซ้อน ต้องแบ่งงานกันทำ จึงมักใช้วิธีเลือกผู้แทนขึ้นไปเป็นฝ่ายบริหารและฝ่ายออกกฏหมาย
3.ประชาธิปไตยแบบประชาชนมีส่วนร่วม การผสมผสานทั้ง 2 แบบแรก รวมทั้งการ ให้ประชาชนมีการปกครองตนเองในระดับท้องถิ่น มีองค์กรอิสระที่รักษาผลประโยชน์ฝ่ายประชาชน มีสื่อมวลชนและองค์กรประชาชนที่เข้มแข็ง ภาคประชาชนหรือสังคมพลเมืองมีบทบาทในการตัดสินใจเรื่องการบริหารประเทศค่อนข้างมาก ไม่ได้ปล่อยให้ผู้แทนทำทุกอย่างโดยประชาชนให้ใช้สิทธิแค่เลือกตั้งผู้แทนนานๆครั้งเท่านั้น ตั้งแต่ปี 2475 ประเทศไทย ใช้ประชาธิปไตยแบบที่ 2 เป็นบางช่วง (บางช่วงเป็ฯเผด็จการทหาร) ประเทศไทยควรใช้แบบที่ 1 และ 3 เพิ่มขึ้นเพราะระบอบประชาธิปไตย โดยระบบผู้แทนมีข้อจำกัด โดยเฉพาะในสภาพที่นักการเมืองกลุ่มน้อยมีฐานะทางเศรษฐกิจสูง มีอำนาจและความรู้สูงกว่าประชาชนส่วนใหญ่มาก ทำให้คนกลุ่มนี้มักได้เป็นผู้แทน และมักจะทำอะไรก็ทำได้ตามใจชอบ รวมทั้งการคอรัปชั่น,การหาผลประโยชน์ทับซ้อน โดยอ้างว่าเพราะประชาชนเลือกพวกเขาเข้าไปแล้ว เขาจะทำอะไรก็ถือว่าเป็นประชาธิปไตยทั้งนั้น ประชาธิปไตย โดยระบบผู้แทน หมายถึงว่า ประชาชนเลือกผู้แทนเข้าไปเป็นผู้บริหารจัดการแทนตัวพวกเขา เพื่อให้บริหารประเทศเพื่อประโยชน์ของประชาชน ไม่ใช่เลือกไปเป็นเจ้านายและประชาชนยังมีสิทธิคัดค้านถอดถอนผู้แทนที่ขึ้นไปเป็นรัฐบาลแล้วไม่ได้ทำหน้าที่อย่างซื่อตรงและเพื่อส่วนรวมด้วย แต่รัฐธรรมนูญที่ผ่านมาไม่ได้เปิดช่องทางและไม่มีการให้การศึกษาและข่าวสารแก่ประชาชนว่า ประชาชนมีสิทธิ ประการหลังที่สำคัญนี้ด้วย ประชาชนไม่ได้เลือกผู้แทนไปเป็นเจ้านายในระบอบอำนาจนิยมซึ่งเป็นระบอบเก่า แต่วัฒนธรรมแบบอำนาจนิยม (ยกย่องเกรงกลัวคนมีอำนาจ) ยังคงตกค้างมาจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะในประเทศไทยและประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ ที่ประชาชนได้รับการศึกษาและข่าวสารน้อยและหรือได้รับแบบคุณภาพต่ำ ทำให้เป็นประชาธิปไตยแค่รูปแบบ หรือเป็นประชาธิปไตยเพียงบางส่วน ยังไม่ใช่การปกครองตนเองของประชาชน ที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ระบอบประชาธิปไตย ไม่ใช่หมายถึงแค่ ประชาธิปไตยทางการเมือง (ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ เลือกตั้ง คัดค้าน ถอดถอน ผู้แทนได้) เท่านั้น หากต้องเป็นประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจ (มีการกระจายทรัพย์สิน และรายได้ที่เป็นธรรม มีการแข่งขันที่เป็นธรรม) และประชาธิปไตยทางสังคม (ประชาชนมีการศึกษา รับรู้ข้อมูลข่าวสาร มีสิทธิเสรีภาพ และโอกาสการเข้าถึง ศาสนา ความเชื่อ ศิลปวัฒนธรรม อย่างเสมอภาคกัน) ด้วย ประชาธิปไตย 2 อย่างหลังนี้ ประเทศไทยยังมีน้อย รวมทั้ง ไม่มีการให้การศึกษา ให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสารประชาชนในเรื่องนี้มากพอ เป็นเหตุให้ประชาธิปไตย การเมือง พัฒนาไปได้ช้ามาก

กศน.อำเภอภาชีจัดกิจกรรมโครงการ  ประชาธิปไตยเพื่อชุมชน  ขึ้นในวันที่  ๒๙  ตุลาคม  ๒๕๕๓  ณ  หอประชุมอำเภอภาชี  โดยมีนายอำเภอภาชี  นายวิฑูรย์ ปิสาวงษ์  ได้เป็นประธานเปิดโครงการอบรมประชาธิปไตยสู่ชุมชน 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ตัวแทนหมู่บ้านให้สามารถไปขยายผลแก่บุคคลในหมู่บ้าน ๆ ละ 10 คน  ต่อไป

           วิทยากรโดยผอ.อดิศักดิ์  ชูวาธิวัฒน์  ผอ.กศน.อำเภอบางปะหัน ดร.ขจิต  ฝอยทอง  ได้ตามมาช่วยเสริมทัพอีกแรง  โดย ผอ.อดิศักดิ์ได้เปิด VCDให้ดู เกี่ยวกับการเสียดินแดนของไทยและขบวนการเสรีไทยในสมัยสงครามโลกครั้งที่  2  และการปกครองในสมัยก่อน จากนั้นทีมวิทยากรได้มีการแบ่งฐานการให้ความรู้เรื่อง “การเคารพและการยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง”

 

เป็น 4 ฐาน คือ
                     ฐานที่ 1 เรื่องความแตกต่างของมนุษย์ (อ.ทองใหม่ ทิ้งแสน และอ.ดาธิณี  ตามเพิ่ม)    

                      

 

                     ฐานที่ 2 สารเสวนา (อ.อัครเดช วนสินธุ์  และ ดร.ขจิต  ฝอยทอง ) 

                                              

                      ฐานที่ 3 การสื่อสารอย่างสันติ (อ.เชาวรัช ทิ้งแสน และอ.นันทฉัตร  สามิบัติ)

                                           

                     ฐานที่ 4 การอยู่รวมกันอย่างสันติ (อ.นฤมล หอมสุวรรณ์ )

                                              

                                             

                                               

  ค่านิยมประชาธิปไตยที่ประชาชน ระบบการศึกษา สื่อมวลชน ฯลฯ ควรช่วยกันสร้างคือ


  1. เป็นคนที่มีเหตุผล ยอมรับเรื่องสิทธิหน้าที่ ความเป็นจริงในทางสังคม เคารพในตัวเอง   เคารพในศีลธรรมและประโยชน์ร่วมกันของส่วนรวม
  2. มีทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนมนุษย์ มีความเคารพซึ่งกันและกัน และมีความสามัคคี

3. เข้าใจความจำเป็นและประโยชน์ของการเข้ามาอยู่ร่วมกันเป็นพลเมืองของประเทศ เพื่อประโยชน์ของสมาชิกทุกคนในระยะยาว

4. เคารพกฏหมายและดำเนินชีวิตในกรอบของกฏหมายที่มีเหตุผลและเป็นธรรม

5. มีจิตใจเปิดกว้างและพร้อมที่ปรับตัวรับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้

6. เป็นคนที่มีความรับผิดชอบผูกพันกับสิ่งที่เขาได้กระทำลงไป

7. มีจิตใจที่เป็นธรรม เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่มีอคติต่อผู้ที่มีความแตกต่างจากตน เช่น นับถือ ศาสนาอื่นหรือเชื้อชาติอื่น เป็นต้น บทบาทของประชาชนในการเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตย ไม่ใช่แค่การใช้สิทธิในการ เลือกตั้งนานๆครั้ง และพยายามเลือกคนดีคนเก่งมาบริหารประเทศเท่านั้นได้

ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.ตำบลไผ่ล้อม

คำสำคัญ (Tags)#กศน.ตำบลไผ่ล้อม

หมายเลขบันทึก: 405732, เขียน: 01 Nov 2010 @ 11:31 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 16:02 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 23, อ่าน: คลิก


ความเห็น (22)

โอวว ไวเจงๆๆเดี๋ยวลงมั่ง

เขียนเมื่อ 

เร็วจังค่ะขยายผลแล้ว กศน.อำเภอพลก็จะดำเนินการเร็วนี้แหละค่ะ

เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณมากครับครูดา
 • รอครูกิ่งเขียน
 • ฮ่าๆๆ
 • ขอเอา link ไปรวมกันนะครับ
 • (เพิ่งสังเกตว่าตัวผมเองอ้วน แก้มพองเลย ฮ่าๆ)
เขียนเมื่อ 
 • มาเร็ว เครมเร็วจ้าน้องกิ่ง
 • อำเภอพลนี่อยู่ขอนแก่นใช่เปล่าคะ
 • ไม่อ้วนหรอกค่ะ
 • ดร.หุ่นเนี้ยมาตรฐานคนไทยค่ะ

มาเร็ว เครมเร็ว ไปเร็ว ฮี้ๆๆๆๆๆๆๆ

เขียนเมื่อ 
 • ดร.ขจิต รอ ครูกิ่งเขียน
 • ไม่รู้ได้กันหรือยัง
 • ฮ่าๆๆๆ
เขียนเมื่อ 
 • ครูดาธิณี ครับ
 • ไปไม่ได้ครับ SCG จองอบรมครูภาษาอังกฤษให้ที่ระยองวันที่ 18-19 ธค พอดี
 • SCG จองนานมากแล้ว
 • อดไปเลย ฮือๆๆ

ง่า คือว่า ไม่รู้ได้กันหรือยัง เนี่ยเรื่องอะไรหยออออ

เขียนเมื่อ 
 • บันทึกค่ะ
 • ครูน้องกิ่งเขียนบันทึกหรือยัง
 • อาจารย์ ดร.ขจิต รออยู้
 • ดร.ขจิตได้นำบันทึกไปหรือยัง
 • ฮี่ๆๆ
 • ภาษาไทยนี่กำกวมเนอะ

ตามมาขอรูปอีกแล้ว

เขียนเมื่อ 
 • นำไปไว้ที่บนทึกแล้ว
 • ขำๆๆครูกิ่งกับครูดา
 • ง่า คือว่า ไม่รู้ได้กันหรือยัง เนี่ยเรื่องอะไรหยอออ
 • เห็นแบบนี้เลือกเหมือนกันนะ ฮ่าๆๆ
 • ทำไปได้...

 

 • เขียนแล้วค๊าบพี่น้อง
 • อยู่ไกลกันหรือไงน้อเนี่ยเรา
เขียนเมื่อ 
 • ดูๆๆครูใหม่
 • ขอแต่รูป
 • ไม่เห็นลงในบันทึกเลยฮ่าๆๆ
เขียนเมื่อ 
 • สรุปแล้วครูพี่ใหม่ได้รูป
 • แล้ว อาจารย์ ดร.ขจิต ได้กันหรือยัง  ฮ่าๆๆ
 • งง ๆๆ  นะเนี้ย
 • ได้รูปนะคะ  ไม่ใช่อย่างที่คิด

 

พูดกำกวมนะครูเต้ยนี่

 

เขียนเมื่อ 
 • อีหยังบักบก
 • แล้วเห็ดระโงกหล่ะเป็นแบบไหน
 • อยากเห็นจังเลย
 • วานอาจารย์พี่ทองใหม่หามาให้ดูหน่อยนะ

บักบก คือเม็ดอัลมอล อีสาน นี่คือเห็ดระโงก อร่อยมากๆ

เขียนเมื่อ 
 • สีสวยจังเลยค่ะ
 • อาจารย์พี่ทองใหม่ สรรหานะคะ

คิถึงบ้านค่ะ

ก็เลยหาของที่มีอยู่แถวบ้านมาฝาก

เขียนเมื่อ 
 • เห็ดระโงกเนี้ย
 • ตอนตูมสีขาว
 • แต่ดอกข้างในกลับสีเหลือง
 • แปลกดีเนอะ

 • เหมือนจะกินไม่ได้
 • หน้าตาคล้ายเห็ดมีพิษ
เขียนเมื่อ 

เยี่ยมยอดเลยครับ เป็นกิจกรรมดี

 

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะที่เยี่ยมเยียน