ช่วงเช้าของวันศุกร์ที่ 16 ก.ย.48 ท่านอธิการบดีเรียกประชุมรองอธิการบดีนัดพิเศษ เพื่อแบ่งงาน แบ่งความรับผิดชอบกันใหม่ อันเนื่องมาจากการเสียชีวิตของท่านรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม (รศ.เฉลิม พงศ์อาจารย์) ตามที่ผมเคยเขียนอาลัยรักไว้ (Link)

         สรุปภาพรวม ๆ ของผลการประชุมคือ จะไม่มีการตั้งรองอธิการบดีใหม่ขึ้นแทน แต่ได้มีการแบ่งงานเดิมของท่านรองเฉลิม ไปให้กับท่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต (ผศ.ชาลี ทองเรือง) และท่านรองอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ผศ.สุรพล ภานุไพศาล) เพื่อให้ช่วยกันแบ่งความรับผิดชอบต่อไป

         หลังเลิกประชุม ท่านรองชาลีได้มาขอรายละเอียด KPI ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของ สมศ. และ กพร. จากผม และแสดงความคิดเห็นว่า นี่เป็นเรื่องแรกที่ควรศึกษา และเป็นขั้นต่ำสุดที่จะต้องเร่งคิด เร่งทำ เร่งดำเนินการ สิ่งนี้เป็นตัวกระตุ้นความหวังของผมขึ้นมาอย่างแรงอีกครั้ง เกี่ยวกับความพยายามที่จะต้องช่วยกันพัฒนาให้ มน. เป็น Top ten มหาวิทยาลัยไทย ให้ได้ภายในปี 2552 ตามที่ท่านอธิการบดี (รศ.ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี) ได้เคยตั้งเป้าหมายไว้ตอนเข้ามารับตำแหน่งอธิการบดี

         ถ้าผู้บริหาร มน.ทุกระดับ ทุกท่าน คิดและทำทำนองเดี่ยวกันกับท่านรองชาลี ผมว่าเป้าหมายการเป็นหนึ่งในสิบสุดยอดมหาวิทยาลัยไทยคงไม่ไกลเกินฝัน

         วิบูลย์ วัฒนาธร