บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง   การรายงานการใช้ชุดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์

เรื่องสารและสมบัติของสาร  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร.ร.วัดมัชฌันติการาม

ผู้วิจัย     นางจรรยา  เรืองประยูร
                การรายงานครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ เรื่องสารและสมบัติของสาร   เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนและเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ เรื่องสารและสมบัติของสาร   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม  สำนักงานเขตบางซื่อ  กรุงเทพมหานคร จำนวน 27 คน  ใช้เวลาในการทดลอง 5  สัปดาห์ รวม 16 ชั่วโมง  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ ชุดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ เรื่องสารและสมบัติของสาร  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ เรื่องสารและสมบัติของสาร  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพื้นฐาน  คะแนนทีในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
        ผลการวิจัยพบว่า   ชุดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ เรื่องสารและสมบัติของสาร  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 75/75  คือ  เล่มที่ 1  มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 77.56/80.74 เล่มที่ 2  มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 78.67/82.59  เล่มที่ 3  มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 78.74/80.37   เล่มที่ 4  มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 78.37/81.48  เล่มที่ 5  มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 77.85/82.22  จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01 และจากการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ เรื่องสารและสมบัติของสาร  อยู่ในระดับมากที่สุด