การที่จะให้ตนเองหรือใครพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนนั้น

ตนเองหรือใครคนนั้นจะต้องยืนอยู่บน "ขา" นั่นคือ "ทุน"ของตนเองที่มี

ใช้ลมหายใจที่สูดผ่านทางจมูกลงเข้าสู่ปอดของตนเอง

และให้ใช้ "หัวใจ" ของตนเองนั้น เป็นสิ่งที่ใช้สูบฉีดโลหิตเพื่อหล่อเลี้ยง "ชีวิตและจิตใจ" ของตนเอง