“ชีวิตสาธารณะ” กับการปฏิบัติการทางสังคม (Social Action)

เข้าใจว่า งานที่ต้องอาศัย “จิตสาธารณะ” งานที่ขับเคลื่อนโดยใช้กระบวนการภาคประชาคม ต้องค่อยเป็นค่อยไป “เพียงแค่ร่วมคิด ในขั้นตอนแรก ก็ประสบความสำเร็จ”

ผมได้เข้าร่วมเวทีการสรุปผลงาน “โครงการวิจัยและพัฒนาชีวิตสาธารณะ-ท้องถิ่นหน้าอยู่ แม่ฮ่องสอน” ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับทีมงานวิจัยของแม่ฮ่องสอน ผมเองไม่ค่อยรู้อะไรมากมายกับ โครงการวิจัยที่กล่าวถึงเท่าไหร่ เพราะไม่ได้ร่วมทำมาตั้งแต่แรกนั่นเอง มีช่วงหลังที่เข้าไปข้องเกี่ยวบ้างเล็กน้อย

บรรยากาศในเวที มีการนำเสนองานที่ทำมาให้เห็น ภาพของกระบวนการขับเคลื่อนของภาคประชาสังคมแม่ฮ่องสอน ที่เลือกพื้นที่ที่ชัดเจน(พื้นที่รูปธรรม) และ ประเด็นการขับเคลื่อนที่ชัดเจน (แต่ละอำเภอมีประเด็นการพัฒนาที่ต่างกัน)

ภาพของความสำเร็จในการศึกษา วิจัยจึงปรากฏให้เห็น บางกิจกรรมอาจยังดูไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร แต่ผมก็มองว่า “เป็นจุดเริ่ม” ต้นในการสร้างสรรค์งานพัฒนาสาธารณะในพื้นที่ เข้าใจว่า งานที่ต้องอาศัย จิตสาธารณะ

งานที่ขับเคลื่อนโดยใช้กระบวนการภาคประชาคม ต้องค่อยเป็นค่อยไป “เพียงแค่ร่วมคิด ในขั้นตอนแรก ก็ประสบความสำเร็จ” ผมให้ข้อคิดเห็นเพื่อให้กำลังใจทีมงาน

สิ่งที่สำเร็จที่ผมเห็นในโครงการวิจัยและพัฒนาชีวิตสาธารณะ-ท้องถิ่นหน้าอยู่ แม่ฮ่องสอน มีดังนี้

๑. มีการพัฒนาองค์ความรู้ในระดับพื้นที่ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมร่วมคิด ร่วมทำและร่วมรับผลกระบวนการที่ใช้เป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับบริบทของสถานที่และคน

๒. เกิดกระบวนการบูรณาการประเด็นต่างๆในพื้นที่เป้าหมาย (พื้นที่อำเภอ)     

๓. มีการจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อยกระดับความรู้ ความเข้าใจและศักยภาพของท้องถิ่นในประเด็นปัญหาท้องถิ่นที่สลับซับซ้อน

แน่นอนว่า งานใดๆจะไม่สำเร็จเลยหากผมไม่ได้เห็น “ความสุข”“คนภาคประชาสังคม”ต้องเติมกำลังใจเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันตนเองทุกคราเวลาพบเจอกัน ของคนทำงาน ทุกครั้งที่เข้าร่วมเวทีที่จัด ผมเห็นภาพของความเอื้ออาทร อัธยาศัยไมตรีที่เป็นกันเอง การให้กำลังใจซึ่งกันและกัน 

ที่แม่ฮ่องสอน ผมคิดว่าโครงการวิจัย ฯ นี้ “ประสบความสำเร็จ” ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน The ultimate leaderความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 
อยากให้ที่อื่นได้ไปดูงานนะ ขยายผล ต่อยอด เพื่อพัฒนาบ้านเมืองเรา

ผอ.บวร  ครับ

สิ่งสำคัญที่สุดก็คือ "ความสุข" ของคนทำงานใช่มั้ยครับ

คนที่จะทำงาน "ชีวิตสาธารณะ ชุมชนน่าอยู่ ชุมชนมีสุข "  ถ้างานสำเร็จดีเยี่ยมแต่คนทำงานไม่มีความสุข ก็คิดว่างานนี้ล้มเหลวครับ

เขียนเมื่อ 

ถ้าได้แก่นของ "จิตสาธารณะ" อย่างไรอย่าลืมมาเล่าสู่กันฟังด้วยนะครับ

หรือถ้ามีวิธีการส่งเสริมให้เกิด "จิตสาธารณะ" ด้วยแล้วยิ่งเยี่ยมเลยครับ

อาจารย์ปภังกร ครับ

ประเด็นที่อาจารย์ถาม ผมลองนั่งขีดเขียนลงในกระดาษแล้วคิดว่าหากแหลม คม ชัด ลึก ผมจะลองเอามาเขียนบันทึกดูนะครับ

ช่วงนี้เป็นช่วงประเมินผลโครงการวิจัย ข้อมูลเชิงคุณภาพ ประเด็นที่อาจารย์สนใจ ก็เป็นส่วนหนึ่งครับผม