สิ่งต่างๆล้วนเปลี่ยน นาทีนี้ กับอีกนาทีข้างหน้าก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และแนวโน้มการปลี่ยนแปลงจะเร็วขึ้นเรื่อยๆการเรียนรู้ของปัจเจกหรือองค์กรควรที่จะเท่าทันความเปลี่ยนแปลง นำไปสู่ดุลยภาพของตนเองท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง หนทางไปสู่ ความยั่งยืน

การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง(Continuous Learning) เป็นวิธีที่เป็นหนทางสู่การ "พัฒนาแบบบูรณาการและยั่งยืน" 

Gotoknow มีองค์ประกอบ ประการ ที่ครบถ้วนสำหรับการเรียนรู้ กล่าวคือ

๑.           ความรู้( Knowledge)  และ ข้อมูลข่าวสาร (Information)

๒.           การสื่อสาร ( Communication)

๓.           การเรียนรู้ที่ดี

ที่ Gotoknow มีความรู้ และ ข้อมูลที่หลากหลาย จากผู้ปฏิบัติการโดยตรง ที่นำ tacit knowledge เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ต่อยอดในบริบทที่ต่างกัน และบางส่วนนำ Explicit Knowledge มาเขียนบันทึก เผยแพร่ก็นับว่าได้ประโยชน์ต่อการนำไปใช้ต่อมากขึ้น  การสื่อสาร ที่เข้าถึงง่าย และไม่มีเงื่อนไข  อยู่ที่ไหนก็เข้าถึงข่าวสารได้ ในโลกของการสื่อสารไร้พรมแดน วัฒนธรรมการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใน Gotoknow ถือว่าเป็น การเรียนรู้ที่ดี มีการให้กำลังใจกัน ให้ความเห็นเพื่อต่อยอดความรู้จากบันทึก ทัศนคติเชิงบวกต่อกัน ตลอดจนการสร้างชุมชนย่อยๆลักษณะเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ กระบวนการ B2B จนถึง F2F ในที่สุด     

สิ่งดีที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู้ผ่าน Gotoknow เหล่านี้นับว่าเป็นคุณูปการในการขับเคลื่อนสังคม ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ พัฒนาแบบบูรณาการและยั่งยืน สอดคล้องกับกระแสฟ้ามิอาจกั้นในปัจจุบัน  

ที่เขียนเพราะผมเองได้ประโยชน์อย่างมากจากการเข้ามาเขียนบันทึกเป็นประจำ และมีเพื่อนๆมาต่อยอดองค์ความรู้ของผม และผมไปต่อยอดคนอื่นบ้างที่สำคัญที่สุดคือผมมีพันธมิตร กัลยาณมิตรทางปัญญาใหม่ เพิ่มขึ้นอย่างมากมายในทุกวัน

 

โดยปกติผมเองอยู่ที่แม่ฮ่องสอน อยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร ค่อนข้างห่างไกลจากสื่อต่างๆ และโอกาสน้อยนักที่จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคนข้างนอก    หากไม่มี Gotoknow ผมคงต้องเดินทางไกลแสนไกลสำหรับ การจัดการความรู้ เพื่อ สังคม และ ตนเอง

 

ขอบคุณ Gotoknow ครับ


 

เสียงขอบคุณจากชุมชนรากหญ้า( Grass root Communities) แม่ฮ่องสอ