เรื่องราวที่ได้ยิน ได้ฟัง จากงานมุทิตา วันลาของผู้เกษียณราชการ ทั้งในวงการศึกษา วงการสาธารณสุขและวงการเกษตร ช่วงปลายเดือนกันยายน ๒๕๕๓ คงหนีไม่พ้น  ๒ เรื่องหลัก..คือ. ความก้าวหน้าของหน้าที่การงานและความสุข…

 

                   

 

            ปัจจัยอะไร?? ที่เป็นพลังขับเคลื่อน..ให้เกิดความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงาน และมีความสุขที่แตกต่างกัน...

                          

           วงสนทนา ได้ให้คำตอบที่กว้างและหลากหลาย..จนต้องเอามาพัก ให้ตกตะกอนนอนก้น..สรุปได้ว่า......

           ความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงาน..จะรุ่งโรจน์ ราบรื่นหรือรุ่งริ่ง ร่องแล่ง ก็ขึ้นอยู่กับพลังขับเคลื่อนในเชิงปริมาณและคุณภาพ  ด.ดี ”  ของแต่ละคน.. คือ..

          .ตัวเองต้องดี ดีที่ตัวเองก่อน โดยเฉพาะเรื่อง หน้าที่และความรับผิดชอบ ที่แก่นพุทธ  เคยพูดเอาไว้ว่า มนุษย์นี้ จะรู้ผิด รู้ถูก รู้ชั่ว  รู้ดี  รู้เหม็น รู้หอม รู้ไปทุกเรื่อง ทุกอย่าง..แต่มีสิ่งหนึ่งที่มนุษย์..มักไม่ค่อยรู้ ก็คือ รู้ตนเอง  รู้หน้าที่และรู้รับผิดชอบ...

         ๒.มีผู้บังคับบัญชาดี ที่คอยส่งเสริมสนับสนุน..  แต่หากทะเลาะกับนายหรือนายไม่ให้การ สนับสนุน..

                    

หรือได้นายที่เป็นผู้บริหาร มากกว่าเป็นผู้นำ (อ้างอิงจากhttp://gotoknow.org/blog/wijcha/399873...ของท่านรองSmall man) พลังขับให้เกิดความก้าวหน้าของบุคคลนั้นๆ  ก็จะด้อยลง          

            ๓.มีคนรักหรือคู่ครองดี ที่เข้าถึง เข้าใจ คอยช่วยเหลือ สนับสนุนและให้กำลังใจอยู่เบื้องหลัง อย่างให้เกียรติ ไม่แทรกแซง ก้าวก่าย หรือชักไยอยู่เบื้องหลัง..

            ๔.มีมิตรแท้ มิตรดี ที่คอยให้กำลังใจ ช่วยเหลือ สนับสนุนเมื่อมีโอกาส

            ๕.มีเพื่อนร่วมงานดี สามัคคีเป็นเลิศ(เป็นทีม)

            ๖.มีเงินดี   (ขอสงวนความคิดเห็น ฮ่าๆๆ)               

            ๗.มีดวงดี  เป็น ด.ดี ที่อยู่เหนือการคาดหมาย มันมากับความเฮง.....ครับ       

 

            ส่วนความสุข ก็เช่นเดียวกัน จะมี จะเกิดขึ้นได้ จะต้องมีปัจจัยพื้นฐานต่อไปนี้ รองรับก่อน เช่น...            

            ๑.การมีสุขภาพกายดี  แม้จะมีอำนาจล้นฟ้า มีเงินตราล้นเมือง..หาก ๒วันดี  ๔ วันไข้  อำนาจและเงินนั้น ก็คงไม่มีความหมายใดๆ

            ๒.การมีสุขภาพจิตดี หรือการคิดดี ,มีประโยชน์

            ๓.มีสุขภาพครอบครัวดี มีความอบอุ่น

                 

            ๔.มีบรรยากาศ/สิ่งแวดล้อมและสังคมรอบกายดี  โดยเฉพาะความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  สังคมสงบร่มเย็น ไม่มีโจรผู้ร้าย/ยาเสพติด

            ๕.มีอาชีพดี(มั่นคง)  เช่น ข้าราชการ..แม้จะมีรายได้ที่ต่ำ กว่าบางอาชีพ.. แต่เป็นอาชีพ ที่มีความมั่นคง ค่อนข้างสูง

            ๖.มีรายได้ดี

            ๗.ต้องรู้จักความพอดี  ที่ก่อให้เกิด.. ความพอเหมาะ พอใจและพอเพียง

             

         แล้วท่านล่ะ…มีความเห็น.อย่างไร กับสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ...บอกกล่าว เล่าให้ฟัง..กันบ้างได้ไหมครับ?????

                                            สามสัก

                                        ๑ ต.ค.๒๕๕๓

 

ภาพประกอบ:จาก ๑. www.siam safety.com

                           ๒.www.Pattanakit.net

                           ๓.www.konsangfun.tht.in